مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، جلد ۲۴، شماره ۱، صفحات ۹۴-۱۰۳

عنوان فارسی بررسی رضایت مندی پرسنل درمانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال۱۳۹۹
چکیده فارسی مقاله
تاریخ دریافت: 1400/03/25تاریخ پذیرش: 1400/04/2


مقدمه: مهمترین ضامن موفقیت طرح تحول سلامت، توجه به ارائه دهندگان خدمات آن طرح است. از این رو مطالعه حاضر بعد از گذشت حدود 6 سال از اجرای آن، با هدف تعیین رضایتمندی پرستاران و پیراپزشکان انجام شد.
روش کار: مطالعه به شکل توصیفی مقطعی بر روی 384 نفر از پرسنل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399 انجام شد. ابزارگردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد رضایتمندی شغلی بود، بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل ۳0 سوال برای سنجش رضایتمندی بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از آمارتوصیفی و تحلیلی در نرمافزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
یافتهها: نتایج مطالعه نشان داد که نمره کلی رضایت شغلی بعد از اجرای طرح تحول سلامت درحد متوسط و برابر4/10± 8/87 بوده است. در بین ابعاد مختلف رضایت شغلی بیشترین نمره، سهم بعد رضایت از همکاران برابر0/3± 7/21 و کمترین نمره برای بعد رضایت از حقوق و پرداختیها برابر7/2± 9/10 بود. تنها بین سن و نمره بعد ماهیت کار رضایتمندی بعد از اجرای طرح تحول ارتباط معنادار (003/0=p، 151/0=r) مشاهده شد.
نتیجهگیری: باوجود اقدامات انجام شده پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت بهمنظور ارتقای رضایتمندی کادر درمان، هنوز میزان رضایت آنها، بهخصوص درمورد شرایط ارتقا و حقوق، در حد قابل قبول نیست. این موضوع میتواند کیفیت کار تیم مراقبتی را متاثر کند که به نظر میرسد نیاز به تأمل و توجه بیشتر مسئولان دارد.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رضایت شغلی، پرسنل بخش درمان، طرح تحول نظام سلامت، بیمارستان های آموزشی

عنوان انگلیسی Inves tigating the satisfaction of medical personnel after the implementation of the health system transformation plan in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2019
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The most important guarantee for the success of the health transformation plan is to pay attention to the service providers of that plan. Therefore, the present study was conducted about six years after its implementation.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 384 staff of hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2019. Data collection tools were the Standard Job Satisfaction Questionnaire JDI (Job Descriptive Index), with the first section containing demographic information and the second section containing 30 questions to measure satisfaction. For data analysis, descriptive and analytical statistics were used in SPSS software version 16.
Results: The results of the study showed that the overall score of job satisfaction after the implementation of the health transformation plan was moderate and equal to87.8±10.4. Among the various dimensions of job satisfaction, the highest score was the share of satisfaction with colleagues equal to 21.7±3.0 and the lowest score for the satisfaction of salaries and payments was 10.9±2.7.
Only relationship between the age and score the dimension of the nature of the job satisfaction after the implementation transformation plan was significant (p = 0.003).
Conclusions: Despite the measures taken after the implementation of the health system transformation plan to improve the satisfaction of the medical staff, their satisfaction is still not acceptable, especially in terms of promotion and salaries. This can affect the quality of the care team’s work, which seems to need more attention from the authorities.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Job satisfaction, treatment department personnel, health system transformation plan, educational facilities

نویسندگان مقاله مسلم آرموئیان | moslem armoeyan
MSc of Surgical Technology, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.
کارشناسی ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

پری ناز شاهرودی | parinaz shahroudi
MSc of Surgical Technology, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.
کارشناسی ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

احمد قدمی | ahmad ghadami
Assistant Professor, Department of Operating Room, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
دکترای پرستاری، گروه اتاق عمل، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://hakim.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-1674-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات