مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، جلد ۲۴، شماره ۱، صفحات ۷۶-۹۳

عنوان فارسی ارائه خدمات سلامت به کارکنان شرکتهای نفتی: یک مرور تطبیقی
چکیده فارسی مقاله
تاریخ دریافت: 1399/08/17  تاریخ پذیرش: 1400/02/04

مقدمه: وجود مواد شیمیایی سمی و قابل اشتعال و ماشینآلات سنگین از یکسو و دوری تأسیسات نفتی از جوامع شهری از سوی دیگر، دسترسی موثر کارکنان صنعت نفت ایران به خدمات سلامت را ضروری میسازد. ارائه خدمات سلامت در صنعت نفت ایران با چالشهایی مواجه است. این پژوهش با هدف مقایسه روشهای ارائه خدمات سلامت به کارکنان شرکتهای نفتی پیشرو در جهان بهمنظور ارائه الگوی مناسب ارائه خدمات سلامت برای صنعت نفت ایران انجام شد.
روش کار: این پژوهش به روش مرور تطبیقی در سال 1399 انجام شد. 8 شرکت نفتی آرامکو، نفت ابوظبی، نفت ایران، گازپروم، نفت چین، ساسول، بریتیش پترولیوم و شورون مورد مطالعه قرار گرفتند. از روش تحلیل چارچوبی برای تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها: عواملی مثل پراکندگی جغرافیایی فعالیت شرکت نفتی، وجود خدمات سلامت باکیفیت در منطقه فعالیت شرکت نفتی، نوع خدمات سلامت مورد نیاز، مقتضیات سیاسی کشور محل فعالیت، قوانین و مقررات ملی و منطقهای سلامت و سیاستهای مسئولیت اجتماعی شرکت نفتی در انتخاب نوع مدل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اثر دارد. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران باید از لحاظ ساختاری و وظیفهای کوچکتر شود و فعالیتهای خود را بیشتر معطوف ارائه خدمات مرتبط با فوریتهای پزشکی و بیماریهای شغلی کند. در مناطق برخوردار شهری، خدمات مرتبط با بیماریهای غیرشغلی باید از طریق خرید راهبردی خدمات سلامت یا عقد قرارداد با بیمههای سلامت عمومی و خصوصی برای کارکنان صنعت نفت ایران تأمین شود.
نتیجهگیری: شرکتهای بزرگ نفتی باتوجه به دامنه فعالیت و کیفیت خدمات سلامت موجود در منطقه فعالیت خود از مدل مناسبی برای ارائه خدمات سلامت به کارکنانشان استفاده میکنند. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ایران باید مشارکت بیشتری در ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و طب کار و مشارکت کمتری در درمان مستقیم بیماریهای غیرشغلی داشته باشد.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله شرکت نفتی، خدمات بهداشتی و درمانی، مرور تطبیقی

عنوان انگلیسی Health service delivery to oil companies’ employees: A comparative review
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The existence of toxic and flammable chemicals, heavy machineries and the distance of oil facilities from urban communities, make it difficult for Iranian oil company employees to access health services easily. Health service delivery in the Iranian oil company faces some challenges. This study aimed to compare methods of health service delivery to employees of world leading oil companies to propose an appropriate model for Iran’s oil industry.
Methodology: The scope of the oil company’s activity, the existence of quality healthcare services in the area of its operation, the type of health services required, national and international laws and regulations and social responsibility policis of the oil company affect its choice of a health service delivery model. The Iranian oil company has the highest level of direct involvement in providing health services to its employees. It should be more involved in providing emergency medical and occupational services and less involved in the direct treatment of non-occupational diseases. Non-occupational healthcare services should be purchased from existing healthcare providers or health insurance companies.
Conclution: There is no one-size-fits-all solution. Leading oil companies use a suitable model to provide health services to their employees considering several contextual factors. Iran Oil Company should provide non-occupational services through strategic purchasing of health services and contracts with health insurance companies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Oil Company, Health Services, Comparative Review

نویسندگان مقاله علی محمد مصدق راد | Ali Mohammad Mosadeghrad
Ph.D. Professor, Health Economics and Management Department, Health Information Management Research Center, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
دکترای تخصصی سیاستگذاری و مدیریت سلامت، استاد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

حامد رحیم پور لنگرودی | Hamed Rahimpour Langroudi
Ph.D. student in Healthcare services management, Health economics and management department, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://hakim.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-860-19&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات