مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، جلد ۲۴، شماره ۱، صفحات ۵۵-۶۴

عنوان فارسی شبکه‌های اجتماعی بستری مناسب برای مشارکت مردم و آموزش بهداشت در همه‌گیری کووید-۱۹: عملکرد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده فارسی مقاله
تاریخ دریافت: 1400/02/20   تاریخ پذیرش: 1400/02/29

مقدمه: افزایش سواد سلامت مردم بااستفاده از بسترهای مجازی در پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر در دوران همه گیری کووید-19 بسیار مهم است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عملکرد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در استفاده از بسترهای مجازی در آموزش سلامت به جمعیت تحت پوشش طی همه گیری کووید-19 بود.
روش کار: در مطالعه مقطعی حاضر، از داده های موجود فعالیت های آموزشی در فضای مجازی گروه آموزش و ارتقای سلامت  معاونت بهداشت  در بازه زمانی شهریور تا پایان دی ماه 1399 استفاده شد. متغیرهای مورد مطالعه شامل تعداد گروههای مجازی، تعداد اعضای گروهها، تعداد پیام های بارگزاری شده، منابع مطالب بارگزاری شده و تعداد مدیرگروهها در ماههای مختلف بود.
یافته ها: در مدت 5 ماه برنامه، تعداد 660 گروه مربوط به سفیران سلامت خانواده،183 گروه رابطین بهداشت محلات، 519  گروه مجازی خودیار، 120 گروه  مربوط به کارکنان سازمان های برون بخشی  و 132 گروه مجازی برای دانش آموزان و معلمان آنها تشکیل شد. بیشترین تعداد پیام های بارگزاری شده در تمامی گروه ها از طرف ستاد معاونت بهداشت دانشگاه بود و گروه رابطین بهداشت محلات و سفیران سلامت به طور متوسط با 31/0±76/0 و28/0± 72/0  پیام در روز بیشترین میانگین ارسال پیام در یک روز را به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری: از زمان شروع فعالیت های آموزشی در بستر فضای مجازی، زیرساخت و اقداماتی توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران فراهم شد که می تواند اثرات منفی محدودیت های ناشی از اپیدمی کووید-19 را بر خدمات آموزشی، بهداشتی و پیشگیری را کاهش دهد.


 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معاونت بهداشت، آموزش سلامت، شبکه اجتماعی، کووید-19

عنوان انگلیسی Social networks, a suitable platform for public participation and health education in the Covid-19 epidemic: Performance of Tehran University of Medical Sciences deputy of Health
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Increase the level of health literacy about communicable and non-communicable diseases using virtual platforms during the Covid-19 epidemic is important. The purpose of this study was to investigate the performance of the deputy of Health of Tehran University of Medical Sciences in using virtual platforms in health education of the covered population during the Covid-19 epidemic.
Methods: In this cross-sectional study, recorded data related to educational activities in cyberspace during the months of September to the end of January was used. The variables studied included the number of virtual groups, the number of members participating in the groups, the number of uploaded messages, the sources of content uploaded, and the group manager in different months.
Results: During the under-studied period, about 660 related groups to family health ambassadors, 183 groups of health liaisons, 519 virtual self-help groups, 120 groups related to employees of external organizations, and 132 Virtual groups were created for students and their teachers. The highest number of uploaded messages in all groups was from the deputy of Health, and the group of liaisons and health ambassadors with an average of 0.76 with 0.72 messages per day had the highest average of sending messages per day.
Conclusion: Since the beginning of infrastructural and educational activities in cyberspace, effective measures have been taken by the deputy of the Health of Tehran University of Medical Sciences, which can minimize the negative impact of the Covid-19 epidemic on educational, health, and prevention-related activities.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Deputy of health, Health education, Social network, COVID-19

نویسندگان مقاله نجمه‌الملوک امینی | Najmatolmolook Amini
PHD student of Health education and Promotion, Department of Health education and Promotion, Deputy of Health, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.
دانشجوی دکتری آموزش و ارتقای سلامت، گروه آموزش و ارتقای سلامت، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

زهرا نیکوسرشت | Zahra Nikooseresht
MSC of Health education and Promotion, Department of Health education and Promotion, Deputy of Health, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.
کارشناس ارشد آموزش و ارتقای سلامت، گروه آموزش و ارتقای سلامت، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

لیلا احمدی سلطان‌آبادی | Leila Ahmadi soltanabadi
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه آموزش و ارتقای سلامت، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

فرحناز ثابتی | Farahnaz Sabeti
MSC of Health education and Promotion, Department of Health education and Promotion, Tehran South Health Center, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.
کارشناس ارشد آموزش و ارتقای سلامت، واحد آموزش و ارتقای سلامت، مرکز بهداشت جنوب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

زینب ایمانی | Zeinab Imani
MSC, Department of Health education and Promotion, Islamshahr Health Center, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد آموزش و ارتقای سلامت، شبکه بهداشت و درمان اسلام شهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

فرزانه فرد | Farzaneh Fard
Bachlor of Public Health, Department of Health education and Promotion, Rey Health Center, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.
کارشناس بهداشت عمومی، واحد آموزش و ارتقای سلامت، شبکه بهداشت و درمان ری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ریحانه احسانی | Reyhaneh Ehsani
MD, Community Medicine Specialist, Public Health Services Modernization Secretariat, Deputy of Health, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran
پزشک، متخصص پزشکی اجتماعی، دبیرخانه نوسازی خدمات بهداشت همگانی، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://hakim.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-1-688&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات