مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، جلد ۲۴، شماره ۱، صفحات ۳۵-۵۴

عنوان فارسی حکمرانی در نظام سلامت: یک مرور مفهومی
چکیده فارسی مقاله
تاریخ دریافت: 1399/10/08  تاریخ پذیرش: 1399/12/13
 
مقدمه: حکمرانی یکی از کارکردهای مهم مدیریت نظام سلامت است. حکمرانی خوب نظام سلامت منجر به عملکرد بهتر نظام سلامت و در نهایت، دستیابی به نتایج سلامتی بهتر برای مردم جامعه میشود. با وجود این، مفهوم حکمرانی در نظام سلامت، مبهم و پیچیده است. بنابراین، هدف این مطالعه تبیین مفهوم حکمرانی نظام سلامت است.
روش کار: این پژوهش با روش مرور مفهومی انجام شد. در این پژوهش تمامی مقالات مرتبط با حکمرانی نظام سلامت در پایگاههای Medline، EMBASE، ProQuest، Scopus، Cochrane Library و Science Direct و موتورهای جستجوی Google و Google Scholar جستجو و گردآوری شد. در نهایت، تعداد 95 مقاله انتخاب و بـا روش تحلیل محتوایی تحلیل شد.   
یافتهها: حکمرانی نظام سلامت «ایجاد سیستمی شامل ساختارها، فرآیندها، ارزشها، قوانین، اختیارات و قدرت برای مدیریت هدفمند منابع، هماهنگی و هدایت رفتار ذینفعان، تولیت برنامههای بهداشتی و درمانی و ارزشیابی عملکرد نظام سلامت با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه» است. سیاستگذاری سلامت، برنامهریزی استراتژیک، سازماندهی، تولیت و کنترل عناصر اصلی تشکیلدهنده حکمرانی نظام سلامت هستند. عوامل محیطی، سیستمهای اطلاعات، فرهنگ مناسب، مشارکت و همکاری جامعه و مدیریت منابع بر حکمرانی نظام سلامت تأثیر میگذارند. حکمرانی نظام سلامت بر اهداف نظام سلامت شامل سلامتی مردم، محافظت مالی و پاسخگویی نظام سلامت اثر میگذارد. از شاخصهای پاسخگویی همچون مشارکت، شفافیت، عدالت، کارآیی، مسئولیتپذیری، کنترل فساد، اثربخشی، اخلاقمحوری، قانونمداری و پایداری میتوان برای ارزشیابی حکمرانی نظام سلامت استفاده کرد در نهایت، مدل و چکلیستی برای ارزشیابی حکمرانی نظام سلامت توسعه یافت.
نتیجهگیری: واژه حکمرانی مفهومی انتزاعی، پیچیده و چندبعدی است که در حال توسعه و تکامل است. تقویت عناصر سیاستگذاری سلامت، برنامهریزی استراتژیک، سازماندهی، تولیت و کنترل برای دستیابی به حکمرانی خوب نظام سلامت ضروری است.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حکمرانی، نظام سلامت، مرور مفهومی

عنوان انگلیسی Health Sys tem Governance: A Conceptual Review
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Governance is one of the important functions of health system management. Good governance leads to better performance of the health system and ultimately, achieving better health outcomes for the people. Nevertheless, the concept of health system governance is ambiguous and complex. Therefore, the purpose of this study is to explain the concept of health system governance.
Methods: This research was conducted using the conceptual review method. All articles related to the health system governance indexed in Medline, EMBASE, ProQuest, Scopus, Cochrane Library and Science Direct databases and Google and Google Scholar search engines were searched, extracted, and assessed. Finally, 95 articles were selected and analyzed by content analysis.
Results: Health system governance is “a system of structures, processes, values, laws, power and authority for effective management of resources, coordination of stakeholders’ behaviors, planning and stewardship of health programs and evaluation of health system performance to promote, restore, and maintain health”. Health policy-making, strategic planning, organizing, stewardship and controlling are the main components of the health system governance. Environmental factors, information systems, appropriate culture, community participation and cooperation, and resource management influence the governance of the health system. Health system governance affects the goals of the health system (i.e. public health, financial protection, and responsiveness). Finally, a model and a checklist were developed to evaluate the health system governance.
Conclusion: Health system governance is a complex and multidimensional concept that is evolving. Strengthening health policy-making, strategic planning, organizing, stewardship and controlling is essential to achieve good health system governance.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Governance, health system, conceptual review

نویسندگان مقاله محمدفاروق خسروی | Mohammad Faroug Khosravi
Ph.D. Student, Department of Health economics and management, School of Public Health Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
دانشـجوی دکتـری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گـروه علـوم مدیریـت و اقتصـاد بهداشـت، دانشـکده بهداشـت، دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی تهـران، تهـران، ایـران.

علی محمد مصدق راد | Ali Mohammad Mosadeghrad
Ph.D. Professor, Professor of health policy and management, Health Economics and Management Department, Health Information Management Research Center, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
دکترای تخصصی سیاستگذاری و مدیریت سلامت، استاد، گـروه علـوم مدیریـت و اقتصـاد بهداشـت، دانشـکده بهداشـت، مرکـز تحقیقـات مدیریـت اطلاعـات سـلامت، دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران، تهـران، ایـران.

محمد عرب | Mohammad Arab
. Ph.D. Professor, Department Management and Health Economic, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
استاد، گـروه علـوم مدیریـت و اقتصـاد بهداشـت، دانشـکده بهداشـت، دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران، تهـران، ایـران.


نشانی اینترنتی http://hakim.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-860-20&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات