مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، جلد ۲۴، شماره ۱، صفحات ۱-۵

عنوان فارسی آینده پژوهی با روش سناریونگاری در نظام سلامت
چکیده فارسی مقاله
تاریخ دریافت: 1400/07/20  تاریخ پذیرش: 1400/08/23
 
آیندهپژوهی رشتهای از مطالعات علمی است که با بررسی احتمال رویدادهای آینده در سطوح مختلف، در پی درک بهتر تغییرات پیرامون انسان، جامعه و محیط است و یکی از دلایل استفاده از آن، تلاش در راستای فهم موضوعاتی است که از آنها بیاطلاع هستیم، زیرا برای مواجهه با آینده و برنامهریزی بهتر، بایستی شناخت کافی در موضوع مربوطه داشته باشیم. نظام سلامت مملو از موضوعات غیرقطعی و پیچیدهای است که پرداختن به آنها با تکیه بر یافتههای حاصل از رویدادهای گذشته پرمخاطره است. به نظر میرسد که آیندهپژوهی میتواند با در اختیار گذاشتن پارادایمها و رویکردهای مختلف، به ابعاد گوناگون و چالشهای متنوع نظام سلامت بپردازد و ضمن کمک به درک عمیقتر پیچیدگیها، راهکارهای مفید و مؤثری برای توسعۀ دانش و مدیریت در عرصۀ سلامت ارائه کند. پیشنهاد میشود دانش آیندهپژوهی برای برنامهریزیهای مرتبط با سلامت در راستای ارتقای نگاه مدیران این نظام ترویج داده شود و بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آینده‌پژوهی، سناریونگاری، نظام سلامت

عنوان انگلیسی Futures Studies with Scenario Planning Method in Health System
چکیده انگلیسی مقاله
Futures studies is a field of scientific studies that seeks to better understand changes in humans, society, and the environment by examining the probability of future events at different levels, and one of the reasons for its use is to try to understand topics that we are unaware of because in order to face the future and plan better, sufficient knowledge should be done in the relevant subject.
The health system is full of uncertain and complex issues that are risky to address based on findings from past events. It seems that futures research can consider various dimensions and challenges of health system by providing different paradigms and approaches, and while helping to better understand the complexities, provide useful and effective solutions for the development of knowledge and management in the field of health. It is suggested that futures studies knowledge be promoted for health-related planning in order to improve the view of the managers of this system and be given more attention.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Future research, scenario planning, health system

نویسندگان مقاله محسن سلحشوری | Mohsen Salahshouri
MA of Master of Business Administration, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

رضا احمدی کهنعلی | Reza Ahmadi Kahanali
Associate Prof, Dep of Industrial Management, Management Faculty, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

علی حیرانی | Ali Heyrani
Assistant Prof, Social Determinants in Health Promotion Research Center, Hormozgan Health Institute, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.


نشانی اینترنتی http://hakim.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-1-685&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات