مجله بهداشت محیط و توسعه پایدار، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۱۶۸۴-۱۶۹۷

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Electrospun Polyurethane/β-Cyclodextrin Composite Membranes for Aerosol Filtration and Adsorption of Volatile Organic Compounds from the Air
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Electrospun nanomembranes have been used for effective air filtration due to their potential for active surface modification. This study aims to synthesize polyurethane (PU) nanofiber membrane incorporated with different amounts of β-cyclodextrin (β-CD) to capture volatile organic compounds (VOCs) along with aerosol filtration from the air.
Material and Methods: First, PU was synthesized by MDI method. A 10 wt% PU solution in DMF/MEK (1:1 wt) was prepared. Various amounts of β-CD powder (0, 1, 2, 3, and 5 wt% of PU) were dispersed in the prepared PU solution. Electrospining process was carried out under determined parameters (20 kV applied voltage, tip-to-collector distance of 10 cm, solution feed, and rate of 1 ml/h). The chemical structure and morphology of the produced samples were assessed by FTIR and SEM, respectively. Finally, air filtration and toluene adsorption of different electrospun membranes were measured.
Results: The highest filtration performance was observed for PU with 1 wt% β-CD nanofiber. Due to increased efficiency (83.13%) and low-pressure drop (∆P = 19 pa), this sample had a considerable quality parameter. The results demonstrated that the membrane loaded with β-CD was able to adsorb hazardous and carcinogenic VOCs. It was confirmed that adding β-CD into PU improves the adsorption capacity due to forming a π complex and having a different tendency against capturing a variety of VOCs.
Conclusion: The study results revealed that the PU nanofiber incorporated with β-CD, along with the ease of regeneration, can make them attractive for air filtration and VOCs adsorption.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Nanofibers, Volatile Organic Compounds, Adsorption, Air Pollutants, Filtration.

نویسندگان مقاله | Nasim Mostofi Sarkari
Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.


| Yahya Rasoulzadeh
Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.


| Saeed Musavi
Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.


| Gholamreza Moradi
Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.


| Peymaneh Habibi
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.نشانی اینترنتی http://jehsd.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-419-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده Environmental Health, Sciences, and Engineering
نوع مقاله منتشر شده Original articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات