تعامل انسان و اطلاعات، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر توسعه قابلیت پویایی سیستم نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای بر مدیریت امنیت اطلاعات(مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور)
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: امنیت اطلاعات یک مسئله حیاتی در سازمان­ها است و این امر در کتابخانه­های دانشگاهی به دلیل نوع خاص مراجعه­کنندگان، تبادل و انتقال اطلاعات به کاربران خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل هدف این پژوهش تعیین تأثیر توسعه قابلیت پویایی سیستم نرم­افزارهای کتابخانه­ای بر مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های آزاد اسلامی کشور است.
روش‌پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی‌–‌همبستگی است. نمونه آماری شامل240نفر از کارکنان کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های آزاد اسلامی کشور در سال تحصیلی1400-1399 است، که به صورت سرشماری در پژوهش شرکت کردند. داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات عاشوری‌زاده (1391) و پرسشنامه محقق‌ساخته قابلیت پویایی سیستم  فراهم گردید. روایی صوری، محتوایی و سازه ­ابزار مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های مدیریت امنیت اطلاعات و قابلیت پویایی سیستم به ترتیب   85/0 و 83/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزارهای SPSS  و Lisrel استفاده گردید.
یافته­‌ها: یافته­ها نشان داد که قابلیت پویایی سیستم، دارای پنج عامل اصلی «ذخیره و بازیابی اطلاعات، کاربری، امنیت، استانداردها و دسترس‌پذیری» است. از نگاه کارکنان  وضعیت قابلیت پویایی سیستم، مدیریت امنیت اطلاعات و هر یک از مؤلفه‌های آنان در کتابخانه­های دانشگاه­های آزاد اسلامی کشور مطلوب می­باشد. همچنین نتایج نشان دادکه، توسعه قابلیت پویایی سیستم نرم‌افزارهای کتابخانه­ای بر مدیریت امنیت اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش در شناسایی تأثیرات توسعه قابلیت پویایی سیستم نرم‌افزارهای کتابخانه­ای در مدیریت امنیت اطلاعات کتابخانه­های دانشگاه‌های آزاد کشور، مفید خواهد بود.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قابلیت پویایی سیستم، نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، مدیریت امنیت اطلاعات، کتابخانه، دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان انگلیسی The effect of developing the dynamics of library software system on information security management (Case study: Libraries of Islamic Azad universities of the country)
چکیده انگلیسی مقاله Background and Objective: Information security is a vital issue in organizations and this is especially important in academic libraries due to the specific type of visitors, exchange and transfer of information to its users. Therefore, the purpose of this study is the effect of developing the dynamics of library software system on information security management (Case study: Libraries of Islamic Azad Universities).
Research Methodology: The present study is a descriptive-correlational study. The statistical sample includes 240 employees of the central libraries of the Islamic Azad Universities of the country in the academic year 1300-1400, who participated in the research by census. The required data were provided through Ashourizadeh Information Security Management Questionnaire (2012) and a researcher-made questionnaire on system dynamics. The face, content and structure validity of the tools were confirmed and their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient for information security management and system dynamics questionnaires of 0.85 and 0.83, respectively. Descriptive and analytical statistics and SPSS and Lisrel software were used to analyze the data.
Results: The findings showed that system dynamics has five main factors "information storage and retrieval, usability, security, standards and accessibility". From the employees' point of view, the status of system dynamics, information security management and each of their components in the libraries of Islamic Azad universities is favorable. Also, the results showed that the development of library software system dynamics on information security management It has a positive and significant effect.
Conclusion: The findings of this study will be useful in identifying the effects of developing the dynamics of library software system in information security management of libraries of free universities in the country.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله System Dynamics, Library Software, Information Security Management, Library, Islamic Azad University

نویسندگان مقاله حجت آبادطلب | Hojat Abadtalab
IAU
دانشگاه آزاد اسلامی

صفیه طهماسبی لیمونی | Safiyeh Tahmasebi Limooni
IAU
دانشگاه آزاد اسلامی

میترا قیاسی | Mitra Ghiasi
IAU
دانشگاه آزاد اسلامی


نشانی اینترنتی http://hii.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-799-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات