تعامل انسان و اطلاعات، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزیابی فرآیند یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس مدل مارکوارت
چکیده فارسی مقاله هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی فرآیند یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس مدل مارکوارت به انجام رسیده است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری شامل 552 نفر از کتابداران کتابخانه‌های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 227 نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده¬های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش پنج مولفه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارکوارت (پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و بکارگیری فناوری) استفاده شد. داده¬های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماریSPSS26 و بهره¬گیری از فرمول¬های آماری کلموگروف اسمیرنف، آلفای کرونباخ و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد یادگیری سازمانی در کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و این وضعیت در مورد هر پنج مولفه مورد بررسی (پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و بکارگیری فناوری) نیز مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: اگر چه نتیجه این پژوهش نشان از مطلوب بودن وضعیت یادگیری سازمانی در کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دارد با این حال استمرار این نوع یادگیری به جهت تغییر و تحولات فراوانی که در جهان امروز شاهد آن هستیم برای تمامی سازمان ها به ویژه انواع کتابخانه ها یک ضرورت اساسی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله یادگیری، یادگیری سازمانی،کتابخانه های دانشگاهی، مدل مارکوارت

عنوان انگلیسی Evaluating the organizational learning process of university library librarians based on the Marquardt model
چکیده انگلیسی مقاله Objective: This study was conducted to evaluate the organizational learning process of university library librarians based on the Marquardt model. Research Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The statistical population includes 552 librarians of the libraries of the Islamic Azad University. The sample size was estimated to be 227 people using Krejcie Morgan table. To collect the required data for the research, a researcher-made questionnaire was used to assess the five components of learning organization based on the Marquardt model (learning dynamics, organizational transformation,empowerment of individuals, knowledge management and application of technology). The collected data were analyzed using SPSS26 statistical software and statistical formulas of Kolmogorov-Smirnov, Cronbach's alpha and t-test. Findings: The results showed that organizational learning in the libraries of Islamic Azad University has a favorable situation and this situation for all five components (learning dynamics, organizational change, empowerment, knowledge management and technology application) Was also approved. Conclusion: Although the results of this study indicate the favorable situation of organizational learning in the libraries of Islamic Azad University, the continuation of this type of learning due to the many changes and developments that we see in the world today for all organizations, especially types Libraries are a basic necessity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Learning, Organizational Learning, University Libraries, Marquardt Model.

نویسندگان مقاله منصور ترکیان تبار | Mansour Torkiantabar
Islamic Azad university
دانشگاه ازاد اسلامی


نشانی اینترنتی http://hii.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-342-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات