تعامل انسان و اطلاعات، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزیابی ساختار درونی الگوی اطلاع یابی الیس به منظورارائه هنجار فارسی ابزار اطلاع یابی در وب
چکیده فارسی مقاله هدف: این پژوهش به ارزیابی ساختار درونی الگوی اطلاع یابی الیس در جامعه دانشجویان با هدف ارائه هنجار فارسی صورت گرفت.
روش ها: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و به روش پیمایشی- مقطعی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 انجام گردید. جامعه پژوهش 280 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تهیه شده بر اساس الگوی رفتار اطلاع یابی الیس با 41 سوال است. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 و Amos نسخه 24 انجام گرفت.
نتایج: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی با چرخه واریماکس به شناسایی 5 عامل شناسایی، تایید و سازماندهی؛ نظارت، حفظ و استخراج؛ ربط و پیوندیابی؛ دسترس پذیری و به روز بودن و عامل اعتباریابی منجر شد. الگوی پنج عاملی استخراج شده بیش از 66 درصد از تغییرات رفتار اطلاع یابی را تبیین می کند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده برازش مطلوب الگوی استخراج شده است. کلیه عوامل از همسانی مطلوبی برخوردار بودند و آلفای کرونباخ کلی ابزار 97/0 به دست آمد.
نتیجه گیری: الگوی پنج عاملی رفتار اطلاع یابی در وب، یک ابزار خودگزارشی جدید برای ارزیابی ماهیت رفتار اطلاع یابی کاربران دانشگاهی در وب است. این الگو از نظر محتوایی و گویه های مورد استفاده، تقریبا مبتنی بر الگوی اطلاع یابی الیس است ولیکن از نظر خرده مقیاس با آن متفاوت است.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلیدواژه ها، الگوی اطلاع یابی الیس، هنجاریابی، اعتبارسنجی، رفتار اطلاع یابی

عنوان انگلیسی Assessing the internal structure of the Ellis information retrieval model in order to present the Persian norm of web retrieval tools
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: This study evaluated the internal structure of Ellis information seeking model in the student community with the aim of presenting the Persian norm.
Methods: The present study is descriptive-analytical and was conducted by cross-sectional survey method in the second semester of the academic year 1399-1400. The study population was 280 graduate students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The data collection tool is a questionnaire based on Ellis information seeking behavior pattern with 41 questions. Findings were analyzed using SPSS software version 26 and Amos version 24.
Results: Results of exploratory factor analysis by principal component method with Varimax cycle to identify five factors of identification, confirmation and organization; Monitoring, conservation and extraction; Relevance; Availability and up-to-dateness and credit factor led. The extracted five-factor pattern explains more than 66% of the changes in information seeking behavior. The results of confirmatory factor analysis indicate the optimal fit of the extracted pattern. All factors had good consistency and Cronbach's total alpha of the instrument was 0.97.
Conclusion: The five-factor pattern of web-based information retrieval behavior is a new self-report tool for assessing the nature of academic user retrieval behavior on the Web. This pattern is based on Ellis's information pattern in terms of content and items used, but it differs from it in terms of subscale.

 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ellis information seeking model, standardization, validation, information seeking behavior

نویسندگان مقاله زیور صباغی نژاد | zivar sabaghinejad
Department of Medical Library and Information Science, School of allied medical sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Ira
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

عبدالرضا خلف کعب عمیری | abdolreza khalaf-kabomeiri
Department of Medical Library and Information Science, School of allied medical sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Ira
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

احمد فخری | ahmad fakhri
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Ira
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران


نشانی اینترنتی http://hii.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-235-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات