تعامل انسان و اطلاعات، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مطالعه علم سنجی برای استخراج و تحلیل شبکه های کتابشناختی در حوزه یادگیری معکوس براساس نمایه استنادی
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارائه دیدی جامع از وضعیت جاری پژوهش ها در حوزه یادگیری و کلاس درس معکوس است. مطالعه حاضر کوششی از نوع علم سنجی به منظور استخراج و تحلیل شبکه های کتابشناختی در این حوزه است که بر اساس نمایه های استنادی علوم (ISI) انجام گرفته است.
روش شناسی: بدین منظور با استفاده از تکنیک جستجوی نظامند، مجموعه تولیدات علمی نمایه شده در زمینه یادگیری و کلاس درس معکوس بین سالهای 1990 تا 2018 از پایگاه اطلاعاتی وب آف ساینس (3259 رکورد) استخراج شد. به منظور تحلیل شبکه های کتابشناختی و با استفاده از تکنیک متن کاوی داده­ها وارد نرم افزار VOSviewer گردید. تکنیک متن کاوی بر روی کلمات کلیدی، عناوین و چکیده مقالات به منظور شبکه گرافهای علمی پیاده سازی شد.
یافته ها: تحلیل ها در خصوص مجموعه تولیدات علمی منتشر شده به تفکیک سال، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پرکار و کشورها در جداولی نشان داده شد. تکنیک شبکه های کتابشناختی بر روی کشورها و دانشگاههای پرکار به منظور شناسایی میزان همکاری آنها در تولید علم در این حوزه پیاده گردید. همچنین بررسی تولیدات علمی با کیفیت از طریق میزان ارجاعات، از جمله یافته های این پژوهش بود.
نتیجه گیری: حوزه یادگیری معکوس از حوزه های جدید آموزشی است که ارتباط آن با خیلی از موضوعات دیگر بررسی نشده و همچنین ابعاد مختلف آن از نظر پژوهشی به اشباع کافی نرسیده است و جای واکاوی عمیق دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله یادگیری معکوس، شبکه های کتاب شناختی، علم سنجی، متن کاوری، شبکه گراف های علمی

عنوان انگلیسی A Science metric Study on Flipped Learning Research to Extract and Analyze Bibliometric Networks based on Citation Index
چکیده انگلیسی مقاله Aim: The purpose of the present study is to provide a comprehensive overview of the current state of research in the field of flipped learning and classroom. The present study is a science metrics attempt to extract and analyze bibliographic networks in this field based on the international scientific indexing (ISI)
Methodology: For this purpose, using the systematic search technique, a set of scientific productions indexed in the field of flipped learning and classroom between 1990 and 2018 was extracted from the Web of Science Database (3259 records). VOSviewer software was used to analyze bibliographic networks using data mining technique. Text mining techniques were implemented on keywords, titles, and abstracts in order to network scientific graphs.
Findings: Analyzes of published scientific product collections by year, universities and institutions of higher education and countries are shown in tables. Bibliographic networking techniques have been applied to countries and universities to identify the extent of their contribution to science production. The findings of this study were also used to evaluate the quality of scientific output through the number of citations.
Conclusion: The field of flipped learning is one of the new educational areas whose relevance to many other topics has not been explored and its various dimensions have not been sufficiently saturated and deeply researched.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Flipped Learning, Text-mining, Bibliometric Networks, Scient metrics, Scientific Graphs Network

نویسندگان مقاله روح ا خدا بنده لو |


اکبر مومنی راد |


محمد هادی زاهدی |نشانی اینترنتی http://hii.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-800-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات