خانواده و پژوهش، جلد ۱۹، شماره ۱، صفحات ۷۷-۹۲

عنوان فارسی برنامه درسی و توسعه سیاسی؛ مطالعه کتابهای درسی دوره متوسطه اول و دوم
چکیده فارسی مقاله
پژوهش حاضر با هدف بررسی توسعه سیاسی برآمده از نظریات گوناگون، آیات و روایات و قانون اساسی جمهوری اسلامی در برنامه درسی دوره متوسطه انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و رویکرد پژوهش کاربردی است. جامعه آماری همۀ کتابهای درسی مطالعات اجتماعی، تاریخ، جامعه‌­شناسی، ادبیات فارسی و فرهنگ و معارف اسلامی دوره اول و دوم متوسطه، شامل 32 جلد کتاب در سال تحصیلی 95-1394 بوده است. تکنیک مورد استفاده، آنتروپی شانون و واحد تحلیل، صفحات است که در مجموع 4375 صفحه بوده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که: 1) در مجموع 2174 مرتبه به مؤلفه­‌های مرتبط با توسعه سیاسی توجه شده است که میزان تراکم فراوانی آن در مؤلفه­‌های کرامت انسانی، مشروعیت، قانونگرایی، مشارکت، رقابت و تفکر انتقادی به ترتیب 250، 739، 94، 446، 341 و 304 مرتبه بوده است. 2) در میان مؤلفه­‌های مورد بررسی، مشارکت با میزان بار اطلاعاتی 0/973 و ضریب اهمیت 0/176 بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که به مؤلفه تفکر انتقادی با میزان بار اطلاعاتی 0/867 و ضریب اهمیت 0/157 کمترین توجه صورت گرفته است.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحلیل محتوا، آنتروپی شانون، توسعه سیاسی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه

عنوان انگلیسی Curriculum and Political Development: An Examination of High School Textbooks
چکیده انگلیسی مقاله
This study was undertaken to investigate how the components of political development derived from different theories, Holy Quran, hadith and the Constitution of the Islamic Republic of Iran were mirrored in high school curriculum. This applied research had a descriptive design. Content analysis was utilized in this study and the statistical population was comprised of all social studies, history, sociology, Persian literature, and Islamic education textbooks in junior and senior high school (32 textbooks in 2015-16 school year). The utilized technique was Shannon Entropy and the unit of analysis was pages, which included a total number of 4375 pages. Results indicated that: 1) The components related to political development were considered about 2174 times in the aforementioned textbooks, with the frequency of 250, 739, 94, 446, 341, and 304 for human dignity, eligibility, law-abiding, participation, competition, and critical thinking, respectively; 2) The findings show that participation component had the highest frequency and significance, while critical thinking was the least frequently covered topic in these books.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله content analysis, Shannon Entropy, political development, junior high school, senior high school

نویسندگان مقاله سید مجتبی طاهری | S. M. Taheri


علی دارابی | A. Darabi, Ph.D.


محمدجواد حق شناس | M. J. Haghshenas, Ph.D.


علیرضا سلطانی | A. R. Soltani, Ph.D.نشانی اینترنتی http://qjfr.ir/browse.php?a_code=A-10-2255-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات