خانواده و پژوهش، جلد ۱۹، شماره ۱، صفحات ۵۹-۷۶

عنوان فارسی مدل یابی ارتباطی مؤلفه‌های محیطی و رفتار پرخاشگرانه دانش‌آموزان در مدارس
چکیده فارسی مقاله
امروزه پرخاشگری دوران نوجوانی سبب نگرانی والدین شده است زیرا مشکلات اجتماعی، روحی، رفتاری و آموزشی آینده را در پی خواهد داشت. علاوه بر عوامل ژنتیکی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی یکی از عوامل مؤثر بر رفتار پرخاشگرانه، عوامل محیطی است. از آنجا که مدرسه نخستین مکانی است که نوجوانان تجاربی از زندگی اجتماعی را در کنار همسالان خود کسب می‌کنند، بنابراین محیط مدرسه می‌تواند نقشی مؤثر در سامان‌دهی رفتار تعاملی و اجتماعی، سلامت روانی و احساسی آنها داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر توجه به مؤلفه‌های محیطی در طراحی معماری مدارس برای کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان بوده است. لذا در روند پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و روش تحلیل محتوا مؤلفه‌های مؤثر بر پرخاشگری در مدارس گردآوری شده است. برای تکمیل مؤلفه‌ها با روش دلفی و رویکرد اشباع نظری با متخصصان روانشناسی و رفتارشناسی مصاحبه شده است و در تحلیل مصاحبه‌ها به روش تحقیق زمینه‌ای با به­‌کارگیری تکنیک کدگذاری باز و سپس کدگذاری محوری و خلق پیوستارها دو سر طیف مؤلفه‌ها بررسی شده است. در مرحله نهایی با کدگذاری انتخابی پیوستار میان مؤلفه‌های محیطی و عامل پرخاشگری مورد تحلیل قرار گرفته و رابطۀ میان آنها بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه‌های میانجی برگرفته از مؤلفه‌های محیطی مانند توجه به نیازها، جذابیت و شفافیت فضایی، امنیت، انعطاف‌پذیری، کاهش تنشها، سلامت روانی، آسایش شنیداری و آرامش محیطی و مثبت‌اندیشی در کاهش رفتار پرخاشگری دانش‌آموزان مؤثر بوده است. در نهایت نیز مدل ارتباطی مؤلفه‌های محیطی و رفتار پرخاشگرانه دانش‌آموزان ارائه شده است.
                                                           
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مؤلفه‌های محیطی، رفتار، پرخاشگری، فضای آموزشی، روانشناسی

عنوان انگلیسی Finding a Model for the Relationship between Environmental Components and Students’ Aggressive Behavior in Schools
چکیده انگلیسی مقاله
Nowadays, adolescent aggression is a concern for parents because it will lead to future social, psychological, behavioral and educational problems. In addition to genetic, family, economic and cultural factors, one of the factors contributing to aggressive behavior is environment. Due to the fact that school is the first place where adolescents socialize with their peers, the school environment can play a significant role in organizing students’ interactive and social behavior and mental and emotional health. This study set out to examine environmental components in school architectural design to reduce students' aggressive behavior. To this end, the components affecting aggression in schools were collected using library resources and documents and content analysis method. In order to complete the list of components, interviews with psychologists and behavioral experts were conducted through Delphi method and theoretical saturation approach. Grounded theory method was utilized in the analysis of interviews and through using open coding and then axial coding methods, both ends of the spectrum of components were studied. Finally, the spectrum of the relationships between environmental components and the aggression factor was analyzed by selective coding. The results indicated that mediator variables derived from environmental components such as attention to needs, spatial attractiveness and transparency, security, flexibility, stress reduction, mental health, auditory comfort and environmental calm, positive thinking, etc. are effective in reducing students' aggressive behavior. Finally, a model representing the relationship between environmental components and students' aggressive behavior was put forward.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله environmental components, behavior, aggression, educational space, psychology

نویسندگان مقاله خاطره سجادی | K. Sajjadi


حمیدرضا عظمتی | H. R. Azemati , Ph.D.


حامد مضطرزاده | H. Moztarzadeh, Ph.D.


بهرام صالح صدق‌پور | B. Saleh Sedghpour, Ph.D.نشانی اینترنتی http://qjfr.ir/browse.php?a_code=A-10-2889-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات