آزمایشگاه و تشخیص، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۴۱-۴۵

عنوان فارسی بررسی نقش بیومارکرها در تشخیص و تمایز انواع سرطان تیروئید
چکیده فارسی مقاله
سرطان تیروئید از جمله سرطان های شایع غدد درون ریز بدن می باشد که به طور تقریبی 1/8% از کل بدخیمی ها را در ایران شامل می شود (1) و میزان شیوع آن در میان زنان بیشتر از مردان گزارش شده است. (2) این نوع از سرطان به چهار زیر گروه اصلی شامل پاپیلاری (PTC)، فولیکولار (FTC)، مدولاری (MTC) و آناپلاستیک (ATC) طبقه بندی می شود (3) برای تفکیک انواع مختلف این سرطان به طور معمول از روش های بیوپسی مانندFNAB  استفاده می شود که روشی تهاجمی بوده و اختصاصیت پایینی دارد به طوری که حدودا 20 الی ۴۰ درصد نتایج حاصل از این روش قابل اطمینان نمی باشد. (3) امروزه با پیشرفت های علم ژنتیک استفاده از مارکرهایی مثلmiRNA  ها جهت تشخیص، تفکیک، درمان و تعیین پیش آگهی این بیماری مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. (4) در این مقاله مروری به برخی از مارکرها و نقش احتمالی آن ها در انواع سرطان تیروئید پرداخته ایم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان تیروئید، میکرو RNA، بیومارکر، پیام رسانی

عنوان انگلیسی The role of biomarkers in the diagnosis and differentiation of thyroid cancers
چکیده انگلیسی مقاله
Thyroid cancer is one of the most common endocrine cancers in the body, which accounts for approximately 1.8% of all malignancies in Iran and its prevalence is reported to be higher among women than men .This type of cancer is classified into four main subgroups including papillary (PTC), follicular (FTC), medullary (MTC) and Anaplastic (ATC).To differentiate different types of cancer, biopsy methods such as FNAB are usually used, which is an invasive method and has a low specificity, so that about 20 to 40% of the results of this method are not reliable. With the advancement of genetics, the use of markers such as miRNAs to diagnose, differentiate, treat and predict the prognosis of this disease has been considered by many researchers. In this review article, we dealt with some markers and their possible role in different type of thyroid carcinoma.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله miRNAs, Thyroid cancer, Differentiate

نویسندگان مقاله رضا نکوئیان | Reza Nekouian
Department of Medical Biotechnology, School of Allied Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences (IUMS)
گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

محدثه سرایی | Mohadeseh Saraei
Department of Medical Biotechnology, School of Allied Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences (IUMS)
گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران


نشانی اینترنتی http://labdiagnosis.ir/browse.php?a_code=A-11-25-420&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ژنتیک
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات