آزمایشگاه و تشخیص، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۳۷-۴۰

عنوان فارسی اثبات نسب بین دختر و استخوان اسکلت مادر با روش های تشخیصی ژنتیک مولکولی
چکیده فارسی مقاله
در این مقاله از اهمیت وجود علم ژنتیک در زندگی و جوامع امروزی و میزان کمک رسانی این دانش به ما بدون محدودیت زمانی بحث شده است. برای ملموس بودن این مبحث به تشریح یک نمونه آزمایش ژنتیکی در ارتباط با مراجعه کننده به کلینیک ژنتیک، مربوط به سال 1399 پرداخته شده است. فرد مراجعه کننده خواستار آزمایش های ژنتیک با استفاده از خون خود و بخشی از استخوان یک فرد فوت شده بود، چرا که فرد مادر خود را از کودکی گم کرده بود و شواهد متوفی نشان از مادرش را داشته و در نهایت برای از بین رفتن شک و تردید، مراجعه کننده خواستار آزمایش تعیین هویت شده بود. نتایج آزمایش ها و مقایسه مارکرهای به دست آمده نشان داد نمونه استخوان با نمونه فرد مراجع همخوانی داشته و متعلق به مادر وی می باشد. به همین صورت از اطلاعات ماده ژنتیکی پس از حتی گذشت سالیان متمادی می توان اطلاعات کمک کننده ای را به دست آورد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آزمایش ژنتیک مولکولی، DNA استخوان اسکلت، تعیین هویت، پزشکی قانونی

عنوان انگلیسی Approval of the relationship of a daughter and her mother's skeleton bone by molecular genetic diagnostic methods
چکیده انگلیسی مقاله
This article discusses the importance of genetics in today’s life and societies, the extent to which this knowledge helps us without time constraints. For instance, to make this topic more tangible, a reference to the Genetics Clinic for genetic investigation in the year 1399, has been described. The referee requested a genetic test using her own blood and a piece of a deceased person’s bone, as she had lost her mother in childhood, and the deceased person had pieces of evidence of being her mother. Finally, to dispel any doubts, the referee requested an identification test. The results and the comparison of the markers showed that the bone sample was consistent with the sample of the referred person, and it belonged to her mother. In the same way, helpful facts can be obtained from genetic material data even after many years.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Molecular genetic testing, DNA of skeletal bone, Identification, Forensic medicine

نویسندگان مقاله داریوش فرهود | Daryoush Farhud
School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Department of Basic Sciences/Ethics, Iranian Academy of Medical Sciences, Farhud Genetic Clinic, Tehran, Iran
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه علوم پایه/اخلاق، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، کلینیک ژنتیک، تهران، ایران

مهسا آذری | Mahsa Azari
Department of Archeology, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
بخش باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

هاجر آرین | Hajar Arian
Genetic Clinic, Tehran, Iran
کلینیک ژنتیک

عاطفه محرابی | Atefeh Mehrabi
Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Genetic Clinic, Tehran, Iran
کلینیک ژنتیک، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی/واحد تهران پزشکی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://labdiagnosis.ir/browse.php?a_code=A-11-25-419&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ژنتیک
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات