آزمایشگاه و تشخیص، جلد ۱۴، شماره ۵۵، صفحات ۲۹-۳۶

عنوان فارسی هموگلوبین A۱c: کاربردهای بالینی و جنبه های اندازه گیری
چکیده فارسی مقاله
دیابت شیرین شایع ترین اختلال متابولیسم کربوهیدرات ها است. هیپر گلیسمی مهم ترین ویژگی دیابت شیرین می باشد. هیپر گلیسمی موجب بروز مشکلات قلبی عروقی، کلیوی، چشمی و اعصاب محیطی در افراد دیابتی می گردد. تنظیم دقیق قند خون نقش اساسی در کنترل این عوارض دارد. از این رو ارزیابی شرایط گلیسمی در مدیریت دیابت شیرین بسیار مهم است. هموگلوبین A1c (HbA1c) متداول ترین روشی است که برای بررسی وضعیت گلیسمی بیماران دیابتی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مقاله مروری بررسی جنبه های مختلف اندازه گیری و کاربرد بالینی HbA1c می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دیابت شیرین، هموگلوبین A1c، تشخیص، کنترل گلیسمی، کنترل کیفیت

عنوان انگلیسی Hemoglobin A1c: Clinical applications and analytical considerations
چکیده انگلیسی مقاله
Diabetes Mellitus (DM) is the most common disorder of carbohydrate metabolism. Hyperglycemia is the common feature of DM. Hyperglycemia causes cardiovascular, renal, ocular, and peripheral nerve disorders in patients with diabetes. Glycemic regulation plays an essential role in controlling these complications. Thus, evaluation of the glycemic control status is crucial in the management of DM. Hemoglobin A1c (HbA1c) is the most common methods that used to assess the glycemic status of patients with diabetes. The present review article aims to explore the analytical and clinical aspects of HbA1c.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Diabetes Mellitus, Hemoglobin A1C, Diagnosis, Glycemic Control, Quality Control

نویسندگان مقاله محمد علی تخشید | Mohammad Ali Takhshid
Medical Laboratory Sciences Department, Paramedical School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ریتا عرب سلغار | Rita Arabsolghar
Medical Laboratory Sciences Department, Paramedical School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز


نشانی اینترنتی http://labdiagnosis.ir/browse.php?a_code=A-11-25-418&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیوشیمی
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات