تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزیابی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن دانشگاه علوم پزشکی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ارتباط، از جمله مهارت‌های ویژه جهت کسب ارزش‌های والای انسانی است. فقدان این مهارت، بحرانی جدی را در بنیان خانواده ایجاب و ضرورت مداخلات ویژه رفتاری- روان‌شناختی را دو چندان می‌کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر رضایت زناشویی دانشجویان زن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
روش‌ها: این مطالعه به روش نیمه‌ آزمایشی همراه با مراحل پیش‌آزمون- پس‌آزمون و دوره پیگیری با گروه شاهد انجام گردید. جامعه آماری را کلیه دانشجویان زن دانشکده علوم پزشکی تشکیل دادند که از بین آن‌ها، 30 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت ده جلسه و هفته‌ای دو بار تحت آموزش مبتنی بر مهارت‌های ارتباطی قرار گرفت و گروه شاهد هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های مورد نظر با استفاده از پرسش‌نامه رضایت زناشویی ENRICH (ENRICH Marital Satisfaction یا EMS) جمع‌آوری گردید و در نهایت، با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین رضایت زناشویی گروه آزمایش از 76/8 ± 20/126 قبل از مداخله به (47/9 ± 60/155 بعد از مداخله و به (26/9 ± 60/162 در مرحله پیگیری افزایش یافت. همچنین، در گروه شاهد، میانگین رضایت زناشویی زنان از 64/10 ± 26/126 قبل از مداخله به 89/10 ± 46/124 بعد از مداخله و به 74/8 ± 40/121 در دوره پیگیری کاهش یافت (01/0 < P). تفاوت گروه‌ آزمایش در هر سه مرحله از نظر آماری معنی‌دار بود، به جزء مرحله پس‌آزمون و پیگیری که این تفاوت معنی‌دار نبود (01/0 < P).
نتیجه‌گیری: آموزش مهارت‌های ارتباطی با توجه به ارزش‌های نسبی در مواجهه با برداشت‌های مطلق زوجین، میزان رفتارهای تکانشی را کاهش می‌دهد و بر مهارت‌های حل مسأله عقلانی زوجین می‌افزاید و با این فرایند، میزان رضایت زناشویی زوجین افزایش پیدا می‌کند و با گذشت زمان این تأثیرگذاری پا برجا خواهد ماند. در نتیجه، این راهبرد آموزشی برای کلیه‌ متخصصان و مشاوران خانواده توصیه می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش، مهارت‌های ارتباطی، رضایت زناشویی

عنوان انگلیسی The Effectiveness of Communication Skills Training on Marital Satisfaction of Female Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Communication is a special skill to acquire high human values. Lack of this skill creates a serious crisis in the family foundation and doubles the necessity of special behavioral-psychological interventions. The aim of this study was to determine the effectiveness of communication skills training on marital satisfaction of female students of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test, and follow-up period with a control group. The statistical population included all female students of School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, from which 30 people were selected by convenience sampling method and were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group underwent communication skills training for ten sessions twice a week and the control group did not receive any intervention. The data were obtained using the Enrich Marital Satisfaction Scale (EMS) (1989). Finally, repeated measures analysis of variance (ANOVA) and SPSS software were used to analyze the data
Findings: In the experimental group, the mean and standard deviation (SD) of marital satisfaction increased from 126.20 ± 8.76 before the intervention to 155.60 ± 9.47 after the intervention and to 162.60 ± 9.26 in the follow-up stage. Moreover, in the control group, the mean and SD of female marital satisfaction decreased from 126.26 ± 10.64 before the intervention to 124.46 ± 10.89 after the intervention and to 121.40 ± 8.74 during the follow-up period (P < 0.01). The difference in the experimental group in all three stages was statistically significant, except for the post-test and follow-up stages, which was not statistically significant (P > 0.01)
Conclusion: Communication skills training with respect to relative values in the face of couples' absolute perceptions reduces the amount of impulsive behaviors and increases the couple's intellectual problem-solving skills, and with this process, the couple's marital satisfaction increases and this effect will remain over time. As a result, this training strategy is recommended for all family specialists and counselors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Training, Communication skills, Marital satisfaction

نویسندگان مقاله مینا آذرنیک | Mina Azarnik
PhD Student, Department of Health Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی سلامت، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

امین رفیعی‌پور | Amin Rafiepoor
Assistant Professor, Department of Psychology, School of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

محمد حاتمی | mohammad hatami
Associate Professor, Department of Clinical Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مهسا سادات موسوی | mahsa sadat mousavi
Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health AND Community Health Research Center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری و مرکز تحقیقات سلامت جامعه، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-169-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات