اخلاق در علوم و فناوری، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۴۹-۵۷

عنوان فارسی تجلی مؤلفه های اخلاقی در پیوند اجتماعی مردم و مکان در خانه های سنتی
چکیده فارسی مقاله زمینه: توجه به کرامات انسانی و پیوندهای انسانی که بین ابنیه  سنتی و مردم بر اساس توصیه های اخلاقی اسلامی که بر گرفته از اصول اسلامی می باشد از نکات بسیار معنادار در جهت روند شکل گیری و کالبد خانه های سنتی می باشد مسکن سنتی براساس مولفه های اخلاقی و آموزه های اسلامی خلق می شوند و معمار سنتی تا حد امکان در روند شکل گیری به اصول ،قواعد و روش های احداث توجه نموده است. پرسشی که در این تحقیق مطرح می شود عبارت است از : تجلی مؤلفه­های اخلاقی در پیوند اجتماعی مردم و مکان درخانه سنتی چگونه است ؟  روش تحقیق از نوع تاریخی تفسیری و روش جمع اوری اطلاعات از نوع اسنادی و میدانی می باشد.
نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهدکه توصیه های اخلاقی در پیوندهای  اجتماعی مردم ومکان خانه های سنتی از آن توجه بوده است و تاثیرات آن در قالب توجه به نیازهای انسانی  و نظم و انتظام  و ایجاد ارامش  و آداب و معاشرت و همبستگی بین مردم و احترام به همنوع تجلی یافته است.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اخلاق ،پیوندهای اجتماعی ،مکان ،مردم،خانه های سنتی.

عنوان انگلیسی Manifestation of Moral Components in the Social Connection of People and Places in Traditional Houses
چکیده انگلیسی مقاله
Background: Paying attention to human dignity and human relations between traditional buildings and people based on Islamic moral advice based on Islamic principles is one of the most significant points in the process of formation and body of traditional houses. Traditional housing based on components Ethics and Islamic teachings are created and the traditional architect has paid attention to the principles, rules and methods of construction as much as possible in the formation process. The question that arises in this research is: What is the manifestation of moral components in the social connection between people and place in a traditional home? The research method is historical-interpretive and the data collection method is library and field.
Conclusion: The results show that ethical advice in the social ties of people and traditional houses has been considered and its effects in the form of attention to human needs and order and creating peace and etiquette and solidarity between people and respect manifested in the same way.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ethics, Social ties, Places, People, Traditional houses

نویسندگان مقاله مرمر داودزاده | M Davoodzadeh
Dept. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
گروه معماری، واحد قزوین ،دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین،ایران

فریبا البرزی | F Alborzi
Dept. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
گروه معماری، واحد قزوین ،دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین،ایران

جمال الدین سهیلی | J Soheilizadeh
Dept. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
گروه معماری، واحد قزوین ،دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین،ایران


نشانی اینترنتی http://ethicsjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1509-2&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات