اخلاق در علوم و فناوری، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۴۳-۴۸

عنوان فارسی بررسی کنش های اخلاق مدارانۀ کی خسرو در جنگ با تورانیان
چکیده فارسی مقاله
زمینه: کی­خسرو یکی از شاهان برجسته در شاهنامه است که در پس از رسیدن به قدرت، اقدامات مطلوبی برای رشد و تعالی جامعۀ ایرانی انجام داده است. یکی از چالش­های او در کشورداری، تعارضات مرزی از سوی تورانیان بوده که مشکلات عدیده­ای را به همراه داشته است. با این حال، کی­خسرو در برخورد با دشمنان اصلیِ ایرانیان، همواره از منش­های اخلاقی و انسان­دوستانه برکنار نبوده و مردم غیرنظامی و اسیران جنگی را مورد نظر قرار داده و حقوق آنان را حتی در میانۀ جنگ در نظر گرفته است. در پژوهش حاضر، با استناد به منابع کتابخانه­ای و روش توصیفی- تحلیلی، سویه­های اخلاقی این شخصیت در نبرد با تورانیان، بازنمایی و کاویده شده است.
نتیجه ­گیری: کی­خسرو در برخورد با تورانیان، همواره حقوق غیرنظامیان و اسیران جنگی، کشاورزان و پیشه­وران را رعایت کرده است و سربازان او از غارت، انهدام و تجاوز (مصداق­های ناهنجاری­های اخلاقی) پرهیز کرده­اند. او در کمال سکون و به دور از خون­ریزی­های معمول، از گناه نظامیان تورانی که تسلیم شده­اند، درمی­گذرد و مانع کشتار آنان می­شود. همچنین، نمود اصلی رویکرد اخلاقی کی­خسرو، در مجازات طوس از جانب وی به دلیل تخطی از فرمان­های شاه مبنی بر رعایت حال مردم مغلوب نمودار شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شاهنامۀ فردوسی، کی خسرو، اخلاق، جنگ، تورانیان.

عنوان انگلیسی A Study of Kaykhosrow's Moral and Practical Actions in the War with the Turanians
چکیده انگلیسی مقاله
Background: Kaykhosrow is one of the prominent kings in Shahnameh who, after coming to power, has taken favorable measures for the growth and excellence of Iranian society. One of his challenges in governing the country was the border conflicts by the Turanians, which caused many problems. However, in dealing with the main enemies of the Iranians, Kaykhosrow has not always been alienated from moral and humanitarian origins, and has considered civilians and prisoners of war, and has considered their rights even in the midst of war. In the present study, citing library sources and descriptive-analytical method, the moral aspects of this character in the battle with the Turanians have been represented and explored.
Conclusion: In dealing with the Turanians, Kaykhosrow has always respected the rights of civilians and prisoners of war, farmers and craftsmen, and his soldiers have avoided looting, destruction and rape (examples of moral anomalies). In complete peace and away from the usual bloodshed, he forgives the guilt of the Turanian soldiers who surrendered and prevents their killing. Also, the main manifestation of Kaykhosrow's moral approach in punishing Tus by him for violating the Shah's decrees to respect the condition of the defeated people is shown
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Shahnameh of Ferdowsi, Kaykhosrow, ethics, war, Turanians

نویسندگان مقاله فریبا دانشور | F Daneshvar
1. دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

داریوش کاظمی | D Kazemi
2. گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

مریم شایگان | M Shayegan
2. گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران


نشانی اینترنتی http://ethicsjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-2598-2&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات