اخلاق در علوم و فناوری، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۳۰-۳۵

عنوان فارسی نقش دادستانی در قضازدائی نظام کیفری از منظر اخلاقی و حقوقی
چکیده فارسی مقاله
زمینه: قضازدائی یک سیاست کیفری حل و فصل دعاوی کیفری به شیوه‌ها و جلوه‌های گوناگون، خارج از گردونه اقدامات رسمی سرکوبگرانه، یک راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری که از حقوق مدنی گرته برداری شده است، می باشد و ریشه اصلی ان در اخلاقیات و حفظ اخلاق در جامعه می باشد و با توجه به این که تعقیب دعوی کیفری هدف اصلی حقوق کیفری نیست؛ بلکه تعقیب ابزاری برای احراز حقیقت گم‌شده‌ی حقوق کیفری تلقی می‌شود؛ تعقیب دعوی کیفری، می‌تواند تابع مصالح و مفاسد باشد؛ همانطوری که احکام شرعی دارای این آثار بوده یکی از مهم‌ترین اصول احکام کیفری اصل اقتضاء تعقیب یا مصلحت‌گرایی  یا اخلاق گرایی است که این اصل در حالت تزاحم با ادله و قواعد دیگر برتری دارد.
نتیجه‌گیری: در حال حاضر با توجه به آموخته‌های اخلاقی جرم‌شناختی (اصل فردی کردن تعقیب) یا تعقیب‌زدائی از طریق دادستان با توجه به شخصیت متهم و شرایط اوضاع و احوال که جرم در آن واقع شده، و همچنین در نظر گرفتن اخلاقیات  مقام تعقیب با اعمال سیاست های  کیفری زمینه‌های قضازدائی و جایگزین‌های تعقیب که باعث اصلاح و درمان بزهکار و جبران خسارات وارده به بزه‌دیده را فراهم می‌آورد. تحقیق مذکور ضمن تبیین قلمروی قضازدائی، نقش آن نقاط ضعف و قوت موضوع را بیان می‌دارد.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دادستان، قضا زدایی، نظام کیفری، اخلاقیات

عنوان انگلیسی The Role of the Prosecution in Judging the Criminal System from a Moral and Legal Perspective
چکیده انگلیسی مقاله
Background: Judgment of a criminal policy Resolving criminal cases in various ways and manifestations, outside the scope of official repressive measures, is a strategy of contracting criminal law derived from civil law, and its main root is in ethics and morality. In society, and given that the prosecution of a criminal case is not the main purpose of criminal law; Rather, prosecution is seen as a means of ascertaining the lost truth of criminal law; Prosecution of criminal cases can be subject to material and corruption; As the Shari'a rulings have these effects, one of the most important principles of criminal rulings is the principle of necessity of persecution or expediency or morality, which is superior in case of conflict with other evidences and rules.
Conclusion: At present, according to the ethical teachings of criminology (principle of personalization of prosecution) or de-prosecution by the prosecutor according to the personality of the accused and the circumstances in which the crime took place, as well as considering the ethics of the prosecuting authority with policy Criminal law provides grounds for acquittal and prosecution alternatives that correct the offender and compensate the victim. Explaining the realm of redress, the study highlights the role of those strengths and weaknesses of the issue.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Prosecutor, Judiciary, Penal System, Ethics

نویسندگان مقاله امیر حسین آذرمنش | AH Azarmanesh,
گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه ازاد اسلامی، سنندج، ایران.

طیبه بیژنی میرزا | T Bizhani Mirza
گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه ازاد اسلامی، سنندج، ایران.


نشانی اینترنتی http://ethicsjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1794-2&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات