بوم شناسی کشاورزی، جلد ۱۴، شماره ۱، صفحات ۵۳-۶۸

عنوان فارسی تأثـیر کودهای آلی بر ترکیب و عملکرد اسانس در کشت پایدار گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.)
چکیده فارسی مقاله به‌منظور بررسی اثر کمپوست، ورمی­کمپوست و باکتری­های تثبیت‌کننده نیتروژن بر ترکیب اسانس در کشت پایدار گیاه دارویی زوفا، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در هشت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشاورزی ران در شهرستان فیروزکوه در سال 1391 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل 20 تن کمپوست در هکتار، 12 تن ورمی­کمپوست در هکتار، کود زیستی (تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم)، 10 تن کمپوست + 6 تن ورمی­کمپوست در هکتار، 20 تن کمپوست در هکتار + کود زیستی، 12 تن ورمی­کمپوست در هکتار + کود زیستی، 10 تن کمپوست + 6 تن ورمی­کمپوست + کود زیستی و شاهد (عدم مصرف کود) بودند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد اندام رویشی و درصد، عملکرد و ترکیبات اسانس بودند. استخراج اسانس توسط روش تقطیر با آب و به‌کمک دستگاه کلونجر انجام شد و ترکیبات اسانس به‌وسیله گاز کروماتوگرافی و گاز کروماتوگرافی با طیف‌سنج جرمی تعیین شدند. تجزیه واریانس توسط نرم‌افزار SAS و مقایسه میانگین­ها به‌وسیله آزمون حداقل اختلاف معنی­دار (LSD) در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد اندام­های رویشی (6/2601 کیلوگرم در هکتار)، درصد اسانس (200/0 درصد) و عملکرد اسانس (21/5 کیلوگرم در هکتار) در مصرف تلفیقی 12 تن ورمی­کمپوست و کود زیستی (2 لیتر در هکتار) به‌دست آمد. بیشترین درصد سیس­پینوکامفون (56/63%) و درصد بتافلاندرن (71/9%) و کمترین درصد ترانس­پینوکامفون (50/2%) در اسانس در مصرف تلفیقی 10 تن کمپوست، 6 تن ورمی­کمپوست و کود زیستی و بیشترین درصد والریانول (36/5%) و درصد فیتول (19/2%) در اسانس در کاربرد 20 تن کمپوست حاصل گردید. در مجموع بیشترین کمیت اسانس با کاربرد تلفیقی 12 تن ورمی­کمپوست و کود زیستی و بیشترین کیفیت اسانس با مصرف تلفیقی 10 تن کمپوست، 6 تن ورمی­کمپوست و کود زیستی حاصل شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیس‌پینوکامفون، کمپوست، کود زیستی، ورمی‌کمپوست،

عنوان انگلیسی Effects of Organic Fertilizers on Essential Oil Composition and Yield in Sustainable Cultivation of Hyssop (Hyssopus officinalis L.)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction
Organic fertilizers such as compost and vermicompost improve soil's physical and chemical properties that enhance beneficial microbe's activity in soil and nutrient availability by plants. Nitrogen-fixing bacteria such as Azotobacter and Azospirillum as biofertilizers also have the ability of nitrogen-fixing and release phytohormones which could stimulate plant growth, absorption of nutrients, and the photosynthesis process. Production of medicinal plants with using from biofertilizers leads to an increase of the quantity and quality of active substances such as essential oil. Hyssop (Hyssopus officinalis L.) is a perennial herb that grows wild and is cultivated in temperate regions of Asia, Europe, and America. The essential oil of hyssop is widely used as a traditional drug in some the parts of Asia and Europe to treat respiratory diseases. Hyssop is also used in food, pharmaceutical, flavor, and cosmetic industries throughout the world. The main constituents of hyssop essential oil have been reported as pinocamphone, pinocarvone, and phellandrene.
 Materials and Methods
In order to study the effects of compost, vermicompost, and nitrogen-fixing bacteria as sustainable nutrient management on the essential oil composition of Hyssopus officinalis, an experiment was conducted based on a randomized complete block design with eight treatments and three replications at the research field of Agriculture Company of Ran in Firouzkooh of Iran during 2012. The treatments were 20 t.ha-1 compost, 12 t.ha-1 vermicompost, biofertilizer (inoculated seeds with Azotobacter chroococcum and Azospirillum lipoferum), 10 t.ha-1 compost  + 6 t.ha-1 vermicompost,  20 t.ha-1 compost + biofertilizer, 12 t.ha-1 vermicompost  + biofertilizer, 10 t.ha-1 compost + 6 t.ha-1 vermicompost + biofertilizer and control (without fertilizer). Studied traits were contained herb yield and percent, yield, and composition of essential oil. The essential oil extraction was done by the hydro-distillation method in Clevenger’s apparatus, and essential oil composition was determined by gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). Analysis of variance was conducted by SAS software, and the means were compared by the least significant difference test (LSD) at the 5% probability level.
Results and Discussion
Results showed that the highest herb yield (2601.6 kg.ha-1), essential oil percent (0.20%), and essential oil yield (5.21 kg.ha-1) were obtained in integrated application of 12 t.ha-1 vermicomposts and biofertilizer (nitrogen-fixing bacteria)(2 lit/ha). The maximum cis Pinocamphone percent (63.56%) and beta Phellandrene percentage (9.71%) and the minimum trans Pinocamphone percent (2.50%) in an essential oil by integrated using of 10 t.ha-1 compost, six t.ha-1 vermicomposts, and biofertilizer and the highest Valerianol percentage (5.36%) and Phytol percentage (2.19%) in essential oil with the application of  20 t.ha-1 compost were obtained.        
Integrated application of vermicompost and biofertilizer through the high ability for absorption of mineral nutrients like N, P, and K by plants and then increase of biomass amount has a positive effect on essential oil content. Increased essential oil yield in treatment of the integrated application of vermicompost (12 t.ha-1) and biofertilizer can be owing to the improvement of yield attributes such as; essential oil percentage and herb yield. Some studies have reported that the application of bio and organic fertilizers can increase the content and yield of essential oil in a few medicinal plants such as basil, chamomile, and coriander. Integrated application of bio and organic fertilizers through the improvement of biological activities of soil and nutrient elements absorption such as nitrogen and phosphorus, caused more growth and biomass production, which leads to improvement of the essential oil quality. Several studies have shown a beneficial effect on the essential oil composition of medicinal plants by the integrated application of bio and organic fertilizers.  
Conclusion
Generally, the highest essential oil quantity with the integrated application of 12 t.ha-1 vermicomposts and biofertilizer and the highest essential oil quality with the integrated application of 10 t.ha-1 compost, six t.ha-1 vermicomposts and biofertilizer were obtained.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سیس‌پینوکامفون, کمپوست, کود زیستی, ورمی‌کمپوست

نویسندگان مقاله محمد تقی درزی |
گروه زراعت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

بیژن صادقی نکو |
گروه زراعت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

محمدرضا حاج سیدهادی |
گروه زراعت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.


نشانی اینترنتی https://agry.um.ac.ir/article_39593_239028feb72d0249332fc65545ceeddd.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات