پایداری توسعه و محیط زیست، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۱-۱۱

عنوان فارسی برآورد پتانسیل کاهش گازهای گلخانه ای از طریق بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان اداری در شهر تهران با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف : مصرف انرژی در ساختمان های کشور در حدود دو تا چهار برابر متوسط مصرف انرژی در سایرکشورهای جهان می باشد . در بخش ساختمان، ساختمان های عمومی و دولتی هفتاد درصد مصرف این بخش از انرژی را به خود اختصاص می دهند. محدود بودن منابع انرژی وآثار زیان آور بر مصرف بی رویه آن، طرحی مناسب و بهینه را از دیدگاه مصرف انرژی ضروری می سازد. هدف از انجام این پژوهش بررسی و تغییر الگوی مصرف انرژی در ساختمان های اداری در راستای کاهش گازهای گلخانه ای می باشد.
روش بررسی:  جهت انجام بهینه سازی در ساختمان مورد مطالعه میزان انرژی مصرفی و جزئیات مربوط به سیستم های گرمایشی، سرمایشی و روشنایی ساختمان منتخب از طریق بازدید های میدانی و به کمک لوکس متر اندازه گیری، برداشت و سنجیده شد. با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس مصرف انرژی برای ساختمان مورد نظر که با توجه به بررسی های انجام شده  درگروه ساختمان های با مصرف انرژی زیاد قرار دارد، شیبه سازی شد.  مقادیر مربوط به میزان هدررفت انرژی، سطح آسایش و شاخص های مصرف انرژی در ساختمان منتخب نیز محاسبه گردید.
یافته ها:  نتایج نشان می دهد که با اقدامات بهینه سازی موثر در ساختمان مورد نظر میتوان به کاهش کربن دی اکسید تولیدی و کاهش مصرف انرژی بین 14تا 20درصد بصورت سالیانه دست یافت.
نتیجه گیری: بر طبق محاسبات انجام شده بطور میانگین 50 درصد از مصرف انرژی سالیانه هدر می رود که میتوان این میزان را با انجام اقدامات ممیزی تا 30 درصد کاهش داد و آسایش حرارتی که در برخی فصول خاص در ساختمان تا بیش از 60 درصد محاسبه شده است را افزایش داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ممیزی انرژی، گازهای گلخانه ای، آسایش حرارتی، نرم افزار انرژی پلاس،

عنوان انگلیسی Estimation of Greenhouse Gas Reduction Potential by Optimizing Energy Consumption in Office Building in Tehran Using Energy Plus Software
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim: Energy consumption in the country's buildings is about two to four times the average energy consumption in other countries of the world. Also in the construction sector, public and government buildings account for 70% of this energy consumption. The limited energy resources and the effects of losses on its excessive consumption make a suitable and optimal plan necessary from the perspective of energy consumption. The purpose of this study is to investigate and change the pattern of energy consumption in office buildings in order to reduce greenhouse gases.
Methods: In order to perform optimization in the studied building, the amount of energy consumption and details related to the heating, cooling and lighting systems of the selected building were measured, collected and measured through field visits with the help of a luxury meter. In this study, using energy plus software, energy consumption for the building, which is in the group of buildings with high energy consumption, was simulated. It should be noted that the values ​​of energy loss, comfort level and energy consumption indicators in the building. The selection was also calculated.
Results: The results show that effective optimization measures in the building can reduce carbon dioxide emissions and reduce energy consumption by 14 to 20 percent annually.
Conclusion: According to calculations, an average of 50% of annual energy consumption is wasted, which can be reduced to 30% by performing audit measures and thermal comfort, which is sometimes calculated to be more than 60% in certain seasons in the building increased.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ممیزی انرژی, گازهای گلخانه ای, آسایش حرارتی, نرم افزار انرژی پلاس

نویسندگان مقاله سعید شجری |
گروه آموزشی مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

آزیتا بهبهانی نیا |
گروه آموزشی محیط زیست دانشکده کشاورزی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

اشکان عبدالی سوسن |
استادیار گروه مهندسی انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jsde.srbiau.ac.ir/article_20070_01847ced0c97661258eb7c9d4ce47a8e.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات