مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۳، صفحات ۴۶۹۲-۴۶۹۹

عنوان فارسی بررسی ترس از اخذ خدمات دندانپزشکی و علل مرتبط در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۹
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: ترس از دندانپزشکی باعث ایجاد معضلاتی برای بیمار و دندانپزشک شده و می‌تواند باعث کاهش آستانه درد، استفاده کمتر از خدمات و یا حتی اجتناب از درمان شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی ترس از اخذ خدمات دندانپزشکی و علل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد 191 دانشجو شرکت کردند و از پرسش‌نامه ترس از دندانپزشکی (DFS) و پرسش‌نامه‌ای جهت بررسی علل ترس از دندانپزشکی استفاده شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار آماریversion 16  SPSS و آزمون‌هایtest Tو ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد دانشجویان دندانپزشکی دارای کمترین میزان ترس و دانشجویان رشته پرستاری دارای بیشترین ‌میزان ترس از دندانپزشکی بودند. ترس از دندانپزشکی در زنان بیشتر از مردان بود و با بالارفتن ترم تحصیلی میانگین نمره ترس کاهش پیدا کرد (0/001=P ). ترس از دندانپزشکی با وضعیت اقتصادی، بهداشت دهان و دندان، سابقه بیماری‌های اضطرابی و زمان گذشته از آخرین مراجعه ارتباط داشت (0/001=P). شایع‌ترین عوامل موثر بر این ترس، ترس از کرونا، کار دندانپزشکی همراه درد، ترس از سوزن، ترس از قیمت و ترس از توربین بود.
نتیجه‌گیری: ترس از اخذ خدمات دندانپزشکی تحت تاثیر رشته تحصیلی، جنسیت، ترم تحصیلی، زمان گذشته از آخرین مراجعه به دندانپزشکی، سابقه بیماری‌های اضطرابی، وضعیت اقتصادی و بهداشت دهان و دندان در بین دانشجویان علوم پزشکی قرار داشت اما تاهل تاثیری بر میزان ترس از دندانپزشکی نداشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ترس، اضطراب، خدمات دندانپزشکی، دانشجویان دندانپزشکی

عنوان انگلیسی Investigating Fear of Obtaining Dental Services and Related Causes in Medical Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2020
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Fear of dentistry causes problems for the patient and the dentist and can reduce the pain threshold, use fewer services or avoid treatment. The aim of this study was to investigate fear of obtaining dental services and related causes in medical students of Shahid SadoughiUniversity of Medical Sciences inYazd City in 2020.
Methods: 191 students participated in this descriptive-analytical study. The dental fear survey (DFS) and a questionnaire to assess the causes of dental fear were used. Data were analyzed by SPSS 16 software, ANOVA and T-tests.
Results: The results showed that dental students had the lowest level of fear and nursing students had the highest level of fear. Fear of dentistry was higher in women than men and the average fear score decreased among the students in higher semesters (fifth semester students) (P<0/05). Fear of dentistry was related to some factors such as economic status, oral health, history of anxiety disorders and the time since the last visit (P = 0.001).  The most common factors influencing this fear were corona fear, dental work with pain, needle fear, price fear, and turbine fear.  
Conclusion: Fear of obtaining dental services was influenced by major, gender, semester, time since the last visit to the dentist, history of anxiety disorders, economic status and oral hygiene among medical students, but marital status had no effect on the level of fear.
 
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fear, Anxiety, Dental services, Dental students.

نویسندگان مقاله سمیرا حاجی‌مقصودی | Samira Hajimaghsoodi
Department of Oral Medicine, Dental School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه بیماریهای دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

محمدحسن اخوان کرباسی | Mohammadhasan Akhavankarbasi
Department of Oral Medicine, Dental School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه بیماریهای دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

رضوان باقری‌دخت | Rezvan Bagheridokht
Dental School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4631-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده دندانپزشکی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات