مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۳، صفحات ۴۶۶۸-۴۶۸۱

عنوان فارسی بررسی اثر محافظتی گالیک اسید بر آریتمی قلبی ناشی از استرس اکسیداتیو در موش بزرگ آزمایشگاهی در معرض ریزگردهای محیطی
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: ذرات گرد ‌و‌ غبار (PM) Particulate matter خطر ایجاد اختلالات قلبی را افزایش می‌دهد. گالیک اسید (GA) با ویژگی آنتی‌اکسیدانی قوی نقش موثری در کاهش عوارض ناشی از بیماری‌های مختلف نشان داده است. هدف این مطالعه بررسی اثر محافظتی گالیک اسید در جلوگیری از ایجاد آریتمی‌های قلبی ناشی از قرارگیری در معرض ریزگردهای محیطی می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه 40 سر موش بزرگ آزمایشگاهی در 4 گروه شامل: کنترل، ریزگرد محیطی (5 میلی‌گرم/کیلوگرم)، گالیک اسید (30 میلی گرم/کیلوگرم) و ریزگرد محیطی+گالیک اسید قرار داده شدند. سپس موش‌ها بیهوش شدند، فشار خون توسط کاف دمی اندازه‌گیری شد و لید دو الکتروکاردیوگرام جهت ثبت وقوع آریتمی قلبی بررسی گردید. فاکتورهای استرس اکسیداتیو در نمونه خون همه گروه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها توسط نرم‌افزارversion 16  ‌ SPSS و آزمون آماری  ANOVAآنالیز شد.
نتایج: نتایج نشان‌دهنده وقوع آریتمی قلبی در موش‌های در معرض ریزگرد محیطی نسبت به گروه کنترل می‌باشد. گالیک اسید میزان وقوع آریتمی بطنی (تاکی کاردی (0/0065P=)، فیبریلاسیون (0/0005P=) و ضربانات نارس بطنی (0/0041P=) ) در گروه ریزگرد به‌طور معنی‌داری کاهش داد. سطح مالون دی آلدئید در گروه ریزگردهای محیطی افزایش معنی‌داری (0/0049P=) نشان داد که این افزایش با ایجاد استرس اکسیداتیو سبب کاهش سطح سوپر اکسید دیسموتاز (0/00031P=) و کاتالاز (0/0019P=) در گروه ریزگرد در مقایسه با گروه کنترل بود. استفاده از گالیک اسید سبب بهبود سطح آنزیم های آنتی‌اکسیدانی گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد گالیک اسید به عنوان یک عامل آنتی‌اکسیدان طبیعی در جلوگیری از عوارض قلبی زیان بار ناشی از قرار گرفتن در معرض ریزگردهای محیطی جلوگیری کند.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گالیک اسید، آریتمی قلبی، استرس اکسیداتیو، ریزگرد، موش بزرگ آزمایشگاهی

عنوان انگلیسی Evaluation the Protective Role of Gallic Acid on Cardiac Arrhythmias Induced by Oxidative Stress in Rat Exposure to Particulate Matters
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Particulate matter (PM) increases the risk of heart disorders. Gallic acid (GA) with strong antioxidant properties has shown an effective role in reducing the complications of various diseases. The aim of this study was to evaluate the protective effect of Gallic acid in preventing cardiac arrhythmias due to exposure to particulate matter.
Methods: In this study, 40 rats were placed in 4 groups including: control, Particulate matter (5 mg/kg), Gallic acid (30 mg/kg) and particulate matter + Gallic acid. The rats were anesthetized, blood pressure was measured with a tail cuff, and the lead Π of electrocardiogram was examined to record the prevalence of cardiac arrhythmias. Oxidative stress factors were evaluated in blood samples of all groups. Data were analyzed by SPSS software version 16 and ANOVA statistical test.
Results: The results showed the occurrence of cardiac arrhythmia in rats exposed to particulate matter compared to the control group. Gallic acid significantly reduced the incidence of ventricular arrhythmias ventricular tachycardia (P=0.006), ventricular fibrillation (P=0.0005) and premature ventricular contraction (P=0.0041) in the particulate matter group. The Malondialdehyde levels in the particulate matter group showed a significant increase (P=0.0049) that this increase caused oxidative stress and reduced the levels of superoxide dismutase (P=0.00031) and catalase (P=0.0019) in the particulate matter group compared to the control group. The Gallic acid administration improved the levels of antioxidant enzymes.
Conclusion: The results of this study show that Gallic acid as a natural antioxidant agent could prevent cardiac complications caused by exposure to particulate matter.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Gallic Acid, Cardiac Arrhythmia, Oxidative Stress, Particulate Matter, Rat.

نویسندگان مقاله مهین دیانت | Mahin Dianat
Department of Physiology, Persian Gulf Physiology Research Center,Medical Basic Sciences Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

مریم رادان | Maryam Radan
Department of Physiology, Persian Gulf Physiology Research Center,Medical Basic Sciences Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

محمد بدوی | Mohammad Badavi
Department of Physiology, Persian Gulf Physiology Research Center,Medical Basic Sciences Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

علی مرد | Ali Mard
Department of Physiology, Persian Gulf Physiology Research Center,Medical Basic Sciences Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

وحید بیاتی | Vahid Bayati
Cellular and Molecular Research Center, Medical Basic Sciences Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
گروه علوم تشریح، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

غلامرضا گودرزی | Gholamreza Goudarzi
Department of Environmental Health Engineering, Health Faculty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4345-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فیزیولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات