مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۳، صفحات ۴۶۳۳-۴۶۴۱

عنوان فارسی فراوانی نسبی و ارتباط ریسک فاکتورهای مؤثر بر عود مننژیوم مغزی در بیماران بستری در بیمارستان‌های منتخب یزد: دوره ۱۰ ساله
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: مننژیوم، تومور شایع مغزی در بزرگسالان است که بیش از نیمی از تومورهای خوش‌خیم سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می‌دهد. اما با وجود پاسخ مناسب به درمان احتمال عود مجدد در آن وجود دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط ریسک‌فاکتورهای مننژیوم راجعه و بررسی میزان عود مننژیوم در بیمارستان‌های منتخب یزد انجام ‌گرفت.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و گذشته‌نگر بود که بر روی کلیه بیمارانی که طی 10 سال در بیمارستان‌های شهید رهنمون و مرتاض یزد با پاتولوژی مننژیوم تحت عمل جراحی قرارگرفته ‌بودند، انجام ‌شد. اطلاعات بیماران شامل سن، جنس، اندازه، گرید بیماری، بیماری‌های زمینه‌ای و تغییرات استخوانی از پرونده بیماران استخراج شد. پس از مشخص شدن وضعیت عود بیماری اطلاعات وارد نرم‌افزارversion 16  SPSS جهت انجام آزمون‌های آماری کای اسکوار، Anova و T-Test شد.
نتایج: بیشترین فراوانی مننژیوم در گروه سنی 50 تا 70 سال قرار داشته ‌است. در این مطالعه از بین 300 بیمار مبتلا به مننژیوم که تحت عمل جراحی قرار‌گرفته‌ بودند، 50 نفر (16/7%) دچار عود بیماری شدند. میزان عود بیماری ارتباط معنی‌داری با سایز مننژیوم، انجام رادیوتراپی، دیابت و گرید بیماری دارد (0/05>P). میزان عود بیماری در این مطالعه با افزایش سن بیماران کاهش داشت به طوری‌که در دهه سنی 30، 40 و 50 به ترتیب 60%، 28/9% و 27/9% بوده ‌است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، عوامل سن، گرید بیماری، سایز تومور، رادیوتراپی و دیابت پیشگویی‌کننده‌های مهمی در عود بیماری و مدیریت بیماران هستند. در ادامه با توجه دخیل بودن عوامل مؤثر بسیاری در بیماری، انجام مطالعات گسترده و گذشته‌نگر پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مننژیوم، عود، تومور مغزی، خوش‌خیم

عنوان انگلیسی Frequency and Relationship between Risk Factors Affecting Recurrence of Cerebral Meningioma in Patients Admitted to Selected Hospitals in Yazd: A 10-Year Study
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Meningioma is a benign tumor of the brain, which shows a good response to treatment, surgery and benign pathology, but there is a possibility of recurrence. Therefore, the present study was conducted to investigate the relationship between recurrent meningioma risk factors and the rate of meningioma recurrence in Yazd City.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on all the patients who have surgery for meningioma in Shahid Rahnemoun and Mortaz Hospitals in Yazd City for 10 years. Patient's information, including age, sex, size, grade, diseases and bone changes were extracted from the patients' records. After determining the recurrence status of the disease, information was entered into SPSS version 16 software for Chi-square, Anova and T-test.
Results: The most common meningioma was in the age group of 50 to 70 years. In this study, out of 300 patients with meningioma who underwent surgery, 50 (16.7%) had a recurrence of the disease. The recurrence rate was significantly associated with meningioma size, disease grade, and radiotherapy and diabetes (P <0.05). The recurrence rate in this study decreased with the increasing age of the patients.
Conclusion: According to the results, considering factors such as age, disease grade, tumor size, radiotherapy and diabetes, which are important predictors of disease recurrence, in managing meningioma patients after surgery and identifying high-risk individuals for disease recurrence are helpful. In the following, due to the involvement of effective factors in the disease, more extensive and retrospective studies are recommended.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Meningioma, Recurrence, Brain tumor, Benign.

نویسندگان مقاله حمید حبوباتی | Hamid Hoboubati
Medicine Faculty, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

مسعود خوشبین | Masoud Khoshbin
Medicine Faculty, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

حسین فلاح‌زاده | Hossein Fallahzadeh
Department of Biostatistics and Epidemiology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

معین نعمتی | Moein Nemati
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

غلامحسین حلوانی | Gholamhossein Halvani
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

روح اله فلاح مدواری | Rohollah Fallah Madvari
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

شکوه میرجلیلی | Shoukoh Mirjalili
Medicine Faculty, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4664-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای مغز و اعصاب
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات