مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۳، صفحات ۴۶۲۰-۴۶۳۲

عنوان فارسی شیوع سندرم پاهای بی قرار در بیماران تحت همودیالیز ایران: یک مطالعۀ مروری نظام‌مند و متاآنالیز
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: در مطالعات اخیر، تناقضاتی دربارۀ شیوع کلی سندرم پاهای بی­قرار در بیماران همودیالیز ذکر شده است. بنابراین هدف این مطالعه کمک به خاتمه ابهام در میزان شیوع سندرم پاهای بی­قرار در بیماران همودیالیز ایران به روش مروری نظام‌مند و متاآنالیز است.
روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس چک لیست PRISMA انجام شد. مستندات به دست آمده از بانک­های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی زبان از جملهMagiran, Sid, Medilib, Iranmedex, Irandoc, Civilica, ISC, Web of science, Pubmed, Scopus, Springer و موتور جستجوگر Google Scholar با محدودیت زمانی سال 2000 تا 2022 همراه بود. تمام مقالات مرور شده دارای معیار انتخاب، با چک لیست STROBE مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز با استفاده از مدل اثرات تصادفی به روش متاآنالیز توسط نرم­افزار Comprehensive Meta analysis (CMA-2) انجام شد.
نتایج: در 13 مطالعه با 2431 نمونۀ ایرانی، میزان شیوع سندرم پاهای بی­قرار در بیماران همودیالیز 49/6 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 59/3 -39/9) برآورد گردید. شیوع این اختلال در زنان ایرانی 54/2 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 66/3 -41/7) و در مردان ایرانی 43/5 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 56/3 -31/6) بود. بیشترین و کمترین شیوع سندرم پاهای بی­قرار به ترتیب در شهر یزد (66/4 درصد) و تهران (35/3 درصد) بود. هم‌چنین، تحلیل فرارگرسیون نشان داد که بین جنسیت، مناطق شهری، حجم نمونه و سن بیماران با شیوع سندرم پاهای بی­قرار ارتباط معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: شیوع سندرم پاهای بی­قرار در بیماران همودیالیز ایران بالا است که این موضوع توجه به تشخیص زودرس، پیشگیری و درمان این اختلال را در بزرگسالان همودیالیز را الزام می­دارد.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سندرم پاهای بی‌قرار، همودیالیز، مطالعۀ سیستماتیک، متاآنالیز، ایران

عنوان انگلیسی Prevalence of Restless Legs Syndrome in Iranian Patients under Hemodialysis: A Systematic Review and Meta-Analysis Study
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Recent studies have contradictory reports of the overall prevalence of restless legs syndrome in hemodialysis patients. Therefore, the aim of this study was to help eliminate ambiguity about the prevalence of restless legs syndrome in Iranian hemodialysis patients by systematic review and meta-analysis study.
Methods: This study was performed based on PRISMA checklist. Documents were obtained from English and Persian databases such as Magiran, Sid, Medilib, Iranmedex, Irandoc, CIVILICA, ISC, Pubmed, Scopus, Springer, and Google Scholar Engine from 2000 to 2021. All reviewed articles with selection criteria were evaluated qualitatively with the STROBE checklist. Comprehensive Meta-analysis (CMA-2) software was used to analyze the data by meta-analysis random effects method.
Results: Prevalence of restless legs syndrome in the patients under hemodialysis was estimated to be 49.6% (95% CI: 39.9-59.3) in 13 studies with 2431 Iranian samples that 62.3% of whom were men. The prevalence of this disorder was 54.2% in Iranian women (95% CI: 41.7-66.3) and 43.5% in Iranian men (95% CI: 31.6-56.3). The most and least prevalence of restless legs syndrome in hemodialysis patients was respectively in Yazd (66.4%) and in Tehran (35.3%). In addition, regression analysis showed that there was a significant relationship between sex, urban areas, sample size and age of patients with restless legs syndrome.
Conclusion: The prevalence of restless legs syndrome is high in Iranian hemodialysis patients, which early diagnosis, prevention and treatment of this disorder in adults seems necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Restless Legs Syndrome, Hemodialysis, Systematic Review, Meta-Analysis, Iran.

نویسندگان مقاله محمد‌حسین سربی | Mohammad Hossein Sorbi
Department of Psychology, Faculty of Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.
گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.

بهاره بهاروند | Bahareh Baharvand
Department of Counseling and Psychology, Faculty of Humanities, Ardakan University, Yazd, Iran.
گروه آموزشی مشاوره و روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

فاطمه دهقان نیری | Fatemeh Dehghanniry
Department of Counseling and Psychology, Faculty of Humanities, Ardakan University, Yazd, Iran.
گروه آموزشی مشاوره و روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

محمد رضا گل‌محمدی شورکی | Mohammad Reza GolMohammadi Shooroki
Department of Counseling and Psychology, Faculty of Humanities, Ardakan University, Yazd, Iran.
گروه آموزشی مشاوره و روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

ملینا جعفرزاده | Melina Jafarzadeh
Department of Counseling and Psychology, Faculty of Humanities, Ardakan University, Yazd, Iran.
گروه آموزشی مشاوره و روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1750-6&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات