مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۳، صفحات ۴۶۰۷-۴۶۱۹

عنوان فارسی بررسی میکرو RNA‌های مولکولی به عنوان نشانگرهای زیستی دیابت نوع ۲
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: نشانگرهای زیستی فرآیند تشخیص زود‌هنگام بیماری و شناسایی افرادی که در معرض خطر عوارض ناشی از بیماری هستند، را تا حد زیادی بهبود می‌بخشد. دیابت شیرین گروهی از اختلالات متابولیک متنوع و پیچیده است. هر دو دیابت نوع 1 (Type 1‌Diabetes;T1D) و دیابت نوع 2 (Type 2 Diabetes;T2D) با تغییرات متمایزی در مشخصات microRNA‌ها (miRNAs) در خون همراه هستند، که گاهی اوقات چندین سال قبل از بروز بیماری قابل تشخیص است. اخیراً، توجه زیادی به نقش miRNAs به عنوان نشانگرهای زیستی در T2D شده است. هدف از این بررسی مطالعه مروری میزان بیان miRNA‌های مختلف در گروه‌های پیش‌دیابتی (per-T2D)، T2D و سالم بود.
نتیجه‌گیری: پس از ارزیابی مقالات متعدد، از جمله مقالات اصلی، متاآنالیز و مطالعات مروری، مشخص شد که بیان miRNAهای خاص از نظر آماری در گروه‌های سالم، pre-T2D و T2D متفاوت است. علاوه بر این میزان بیان miRNA‌های خاص در پیشگیری بیماری و اصلاح ساختار ژن مفید می‌باشد. این مطالعه نشان می‌دهد که سطح بیان miRNA‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری غیر تهاجمی و سریع برای تمایز افراد دیابتیک از همتایان سالم در نظر گرفته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دیابت نوع 2، بیان ژن، miRNA، نشانگر زیستی

عنوان انگلیسی Investigating the Molecular miRNAs as Biomarkers of Type 2 Diabetes
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Biomarkers would significantly improve the early detection of the disease and identification of individuals at risk of emerging complications. Diabetes mellitus is a group of diverse and complex metabolic disorders. Both type 1 diabetes (T1D) and type 2 diabetes (T2D) mellitus are associated with distinct alterations in the profile of MicroRNAs (miRNAs) in the blood, which are sometimes detectable several years before the disease manifests. Lately, considerable attention has been paid to the role of miRNAs as biomarkers for T2D. The aim of this study was to review the expression of different miRNAs in pre-diabetic (per-T2D), T2D and healthy groups.
Conclusion After evaluating several articles, including main articles, meta-analysis and review studies, it was found that the expression of micRNAs was statistically different in healthy, pre-T2D and T2D groups. In addition, the expression of specific miRNAs is useful in preventing disease and modifying gene structure.
This study indicated that the plasma expression level of miRNAs could be considered as a non-invasive and fast tool for the separation of pre-T2D individuals from their healthy counterparts.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Type 2 Diabetes, Gene Expression, miRNAs, Biomarker.

نویسندگان مقاله سلمان صادق‌زاده | Salman Sadeghzadeh
Medical Biotechnology Research Center, Ashkezar Branch, Islamic Azad University, Ashkezar, Yazd, Iran.
مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، اشکذر، یزد، ایران.

محمود دهقانی اشکذری | Mahmood Dehghani Ashkezari
Medical Biotechnology Research Center, Ashkezar Branch, Islamic Azad University, Ashkezar, Yazd, Iran.
مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، اشکذر، یزد، ایران.

سید مرتضی سیفتی | Seyed Morteza Seifati
Medical Biotechnology Research Center, Ashkezar Branch, Islamic Azad University, Ashkezar, Yazd, Iran
مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، اشکذر، یزد، ایران.

محمد یحیی وحیدی مهرجردی | Mohammad Yahya Vahidi Mehrjardi
Research Center for Food Hygiene and Safety, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

سارا صادق زاده | Sara Sadeghzadeh
Department of Genetic, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4754-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ژنتیک
نوع مقاله منتشر شده مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات