مجله سلامت و جامعه، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی رابطه اخلاق کاری با عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان های منتخب آموزشی شهر یزد در سال ۱۴۰۰
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف : عملکرد شغلی حیاتی­ترین مسئله  سازمان است که بقا یا انحلال سازمان به آن بستگی دارد. یکی از عوامل ارتقا عملکرد شغلی، اخلاق کاری است. از آنجایی که اخلاق ­کاری و عملکرد شغلی از مباحث جدایی­ ناپذیر در بهبود بهره­ وری می­باشد،پژوهش حاضر بهبررسی رابطه اخلاق کاری و عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان­های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1400 پرداخت.
روش کار: این پژوهش ﮐﺎرﺑﺮدی، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ بود که روی 180 نفر از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن­ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ آموزشی شهر یزد ﺻﻮرت گرفت. اعضای نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری سی­پتی و عملکرد شغلی پاترسون در اختیار آن هاقرار گرفت. داده­ها با نرم افزار SPSS16 و استفاده از آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس تحلیل گردید.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که میان ابعاد اخلاق کاری و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد، که شامل علاقه به کار  0/355 پشتکار  0/551 ،روابط سالم0/483 و روح جمعی و مشارکت در کار0/386 بود.. میان متغیرهای دموگرافیک (تاهل، میزان تحصیلات، سن و سابقه کار) با اخلاق کاری و متغیرهای دموگرافیک(جنسیت، تاهل، سن و سابقه کار) با عملکرد شغلی رابطه معناداری مشاهده شد (P<0/05).
نتیجه­ گیری: افزایش اخلاقیات باعث افزایش عملکرد شغلی می­شود و چون عملکرد شغلی باعث ارتقا بهره ­وری سازمان و رسیدن به اهداف می­گردد؛ ضرورت توجه به این متغیرها انکارناپذیر است.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اخلاق کاری، عملکرد شغلی، کارکنان بیمارستان

عنوان انگلیسی Investigating the Relationship between Work Ethics and Job Performance of Employees in Selected Educational Hospitals of Yazd City
چکیده انگلیسی مقاله Introduction & Purpose: Job performance is the most critical issue in the organization on which the survival or dissolution of the organization depends. One of the factors promoting job performance is work ethic. Whereas the issue of work ethic and job performance is an integral part of improving productivity, and hospitals are particularly sensitive because of their mission to protect patients' lives; A study was conducted in 2022 to investigate the relationship between work ethic and job performance of staff in selected hospitals of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.
Methods: This is a practical and descriptive correlational study that was conducted in 2021 on 180 employees of selected hospitals. Sample members were randomly selected and given the Gregory C. Petty Work Ethics Questionnaire and the Patterson Job Performance Questionnaire. Data were analyzed by SPSS statistical tests
Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between work ethics and job performance. The correlation coefficient of the dimension of interest in work is 0.355, perseverance is 0.551, healthy relationships are 0.483, and collective spirit and participation in work is 0.386. The probability value is less than five hundredths (r = 0.00). There was a significant relationship between demographic variables (marriage, education, age and work experience) with work ethic and demographic variables (gender, marriage, age and work experience) with job performance.
 
Conclusion: According to the findings of this study, there is a significant relationship between the dimensions of work ethic and job performance. In fact, increasing ethics is a way to increase the job performance of employees, and since job performance directly improves the productivity of the organization and achieves organizational goals and needs to pay attention to these two variables is undeniable.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Work ethics, Job Performance, Hospital staff

نویسندگان مقاله روح اله عسکری | Roohollah Askari
Health Management and Policy Research Center, Department of Healthcare Management, School of public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فاطمه شمس الدین | Fatemeh Shamsaddin
Health Management and Policy Research Center, Department of Healthcare Management, School of public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

عارفه دهقانی تفتی | Arefeh Dehghani Tafti
Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

حسن جعفری | Hasan Jafari
Health Management and Policy Research Center, Department of Healthcare Management, School of public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد


نشانی اینترنتی http://jhc.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4619-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات