مجله سلامت و جامعه، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد الگوی باور سلامت بسط یافته در پیشگویی رفتارهای پیشگیری کننده از کووید-۱۹ در بزرگسالان: مطالعه ای مبتنی بر وب
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سازمان بهداشت جهانی ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻗﻄﻊ زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل کووید-19را تبعیت مردم از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮانه می‌داند و این رفتارها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش سازه‌های الگوی باور سلامت و حمایت اجتماعی درک‌شده در تبعیت از رفتارهـای پیشگیری‌کننده از کووید-19 در بزرگسالان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 900 بزرگسال انجام شد. نمونه‌ها به روش آسان از جامعه آماری کاربران وبسایت سلاموز انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌ای در 4 بخش (مشخصات جمعیت‌شناختی، سازه‌های الگوی باور سلامت، حمایت اجتماعی درک‌شده و رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری کووید-19) جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 24 و محاسـبه فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: از بین متغیرهای مورد بررسی سن (0/001>P، 04/0=B)، جنس (0/001>P، 33/1=B)، سابقه ابتلا به کووید-19(0/001=P، 0/75-=B)، موانع درک شده (010/0>P، 24/0-=B)، حساسیت درک شده (0/007=P، 0/10=B)، خودکارآمدی درک شده (0/001>P، 0/16=B)، حمایت اجتماعی خانواده (0/001>P، 0/13=B) و حمایت اجتماعی دوستان (210/0=P، 60/0=B) پیشگویی کننده های رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری کووید-19 بودند. از بین سازه های مذکور، موانع درک شده قوی ترین پیشگویی کننده رفتارهای پیشگیرانه بود و این عوامل در مجموع 29 درصد از تغییرات رفتار را پیشگویی نمودند.   
نتیجه گیری: با توجه به پیشگویی‌کننده­های رفتارهای پیشگیری کننده از کووید-19 پیشنهاد می­گردد سیاستگزاران، مسئولین و برنامه ریزان در فرایند مداخلات ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19 از استراتژی‌های افزایش حساسیت ذهنی افراد در خصوص احتمال ابتلای آنها بیماری، آگاه‌سازی خانواده‌ها برای بهبود نقش حمایتی و ارتقاء خودکارآمدی برای کاهش موانع انجام رفتار استفاده نمایند. 

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بیماری کووید_19، الگوی باور سلامت، حمایت اجتماعی درک شده، مطالعه ی مبتنی بر وب

عنوان انگلیسی Application of Extended Health Belief Model in Predicting Covid-19 Preventive Behaviors in Adults: A Web-Based Study
چکیده انگلیسی مقاله

Background and objective: The World Health Organization (WHO) considers preventive behaviors to be the most important factor in breaking the COVID-19 transmission chain, and these behaviors are influenced by several factors. Therefore, the present study aimed to determine the predictors of COVID-19 preventive behaviors based on an extended pattern of health beliefs in adults.

Method: The present study is a descriptive-analytical cross-sectional study that was performed on 900 adults. The samples were selected by an easy sampling method from the statistical population of Salamooz website users. In this study, information was collected using a researcher-made questionnaire consisting of 4 sections (demographic characteristics, health belief model constructs, perceived social support, COVID-19 disease prevention behaviors). And was statistically analyzed using SPSS software version 24.

Finding Among the studied variables, age (P <0.001, B = 0.04), sex (P <0.001, B = 1.33), history of COVID-19 (P = 0.001, B = -0.75), perceived sensitivity (P =0.007, B=0.13), perceived barriers (P <0.001, B =-0.24), perceived self-efficacy (P< 0.001 B=0.16), family social support (P <0.001, B =0.13), friends social support (P=0.021, B=0.06), predictor of preventive behaviors from COVID-19 were predictors of preventive behaviors. Taken together, these constructs were able to predict 29% of the changes in COVID-19 preventive behaviors. Among these constructs, perceived barriers were the strongest predictors of preventive behaviors. 

Conclusion: According to the predictors of preventive behaviors of COVID-19 disease, it is suggested that policymakers, officials, and planners in the process of implementing behavioral change interventions to improve preventive behaviors of COVID-19 from strategies to increase mental sensitivity, in particular, use the risk of illness, informing families and individuals to improve their supportive role and improve self-efficacy to perform and reduce barriers to behavior.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله COVID-19, Health Belief Model, Perceived Social Support, Web-Based Study

نویسندگان مقاله ملیحه مبارکیان | Malihe Mobarakian
Bushehr University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

همام الدین جوادزاده | Homamodin Javadzade
Bushehr University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مرضیه محمودی | Marzieh Mahmoodi
Bushehr University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

ممهنوش رئیسی | Mahnoush Reisi
Bushehr University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


نشانی اینترنتی http://jhc.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5062-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات