مجله سلامت و جامعه، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مدل‌سازی عوامل تأثیرگذار اجتماعی- اقتصادی در شدت آسیب حوادث ترافیکی رانندگان با استفاده از رگرسیون لجستیک
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: شدت تصادفات و مرگ ومیر ناشی از آن بین کشورها با سطوح مختلف وضعیت اجتماعی- اقتصادی، متفاوت است. ما یک مدل رگرسیون برای بررسی ارتباط عوامل اجتماعی- اقتصادی با شدت آسیب ارائه دادیم.
روش کار: مطالعه حاضر، یک مطالعه مقطعی- تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه 250 نفر از رانندگانی بودند که در سال 1399 دچار حادثه ترافیکی شده و به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه ارجاع داده شده بودند. از یک چک لیست محقق ساخته استفاده گردید. در بررسی ارتباط فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی با شدت آسیب از مقیاس ISS (Injury Severity Scor) و مدل آماری رگرسیون لجستیک دوحالتی با مخدوشگرهای سن و جنسیت استفاده شد. کلیه آنالیزها با استفاده از نرم­افزار SPSS16 و در سطح معنی­ داری 0/05 انجام گردید.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین شانس رخداد شدت آسیب بالا با وضعیت تأهل (OR = 0.43 , P= 0.029)، سطح تحصیلات (OR= 4.45, P = 0.005)، درآمد ماهانه خانوار (OR =5.40 , P = 0.037)، ارزش پولی خودرو (OR = 3.22, P= 0.011)  و سهم هزینه­ های بهداشتی- درمانی (OR= 0.31 , P= 0.004) رابطه معنی ­داری وجود دارد. درحالیکه بین شغل با شانس رخداد شدت آسیب بالا ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که بین بیشتر عوامل اجتماعی- اقتصادی مورد مطالعه و شدت آسیب‌، ارتباط معنی­ داری وجود دارد که نشان‌دهنده توجه به رفاه، استراتژی‌های بهداشت عمومی، آموزش و صنعت خودرو است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عوامل اجتماعی- اقتصادی ، رانندگان، حوادث ترافیکی، ، شدت آسیب، رگرسیون لجستیک

عنوان انگلیسی Modeling Socioeconomic Factors Affecting the Severity of Driver Traffic Accidents Injuries: Using the Logistic Regression
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The severity of accidents and mortality rate varies between countries with different socioeconomic status. We performed a regression model to investigate the relationship between socio-economic factors and the severity of the injury.
Methods: The present is a cross-sectional-analytical study. The study sample was 250 drivers who suffered a traffic accident in 1399 and were referred to Imam Khomeini Medical Center in Urmia. A researcher-made checklist was used. In the study of the relationship between socio-economic factors and the severity of the injury, the ISS (Injury Severity Scor) scale and the statistical model of two-way logistic regression with age and gender confusion were used. All analyzes were done using SPSS software (ver.16) at a significance level of 0.05.
Results: The results showed a significant relationship between the high severity of injury with marital status (OR = 0.43, P = 0.029), level of education (OR = 4.45, P = 0.005), household monthly income (OR = 5.40, P = 0.037), car monetary value (OR = 3.22, P = 0.011) and the share of health care costs (OR = 0.31, P = 0.004). While there was no significant relationship between job and the high injury severity.
Conclusions: The results showed that there is a significant relationship between most of the studied socio-economic factors and the severity of the injury, suggesting an attention to welfare, public health strategies, education, and the automotive industry.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Socio-economic factors, Drivers, Traffic accidents, Severity of injury, Logistic regression

نویسندگان مقاله مجید بابائی | Majid Babaei


شیلا حسن زاده | Shila Hasanzadeh


حبیب الله پیرنژاد | Habibollah Pirnejad


رعنا حسینی | Rana Hoseini


زهرا نیازخانی | Zahra Niazkhani


ایرج محبی | Iraj Mohebbiنشانی اینترنتی http://jhc.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5058-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پزشکی اجتماعی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات