نشریه مهندسی فرایندها، جلد ۹، شماره ۱۶، صفحات ۱-۱۶

عنوان فارسی شناسایی و رتبه بندی ابعاد استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا در دانشگاه‌های آزاد اسلامی
چکیده فارسی مقاله هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل­گرا و علت­گرا در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران بود. این پژوهش­ از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه اساتید هیات علمی دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1537 نفر تشکیل می­دادند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 308 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­ محقق ساخته استقلال دانشگاهی با رویکرد دلیل­گرا و علت­گرا با 73 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و روایی سازه آن نیز تایید شد. پایایی ترکیبی و مقدار آلفای کرونباخ آن­ها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تایید می­باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ استقلال دانشگاهی با رویکرد دلیل گرا دارای سه بعد «استقلال علمی، استقلال فکری و استقلال در روابط ملی و فراملی» و بعد استقلال علمی دارای چهار مؤلفه­ (تحقیق و پژوهش، برنامه­ریزی درسی و آموزشی، آزادی علمی و ارزیابی و تضمین کیفیت برنامه­ها)، بعد استقلال فکری دارای سه مؤلفه (حفظ مالکیت فکری، نقادی فکری و تولید و ارتقای فکری و فرهنگی) و بعد استقلال در روابط ملی و فراملی دارای دو مؤلفه (ارتباطات و روش­ها و سیاست­ها) می­باشد. که بعد استقلال علمی دارای بیش­ترین رتبه و بعد استقلال در روابط ملی و فراملی دارای کم­ترین رتبه  است. همچنین استقلال دانشگاهی با رویکرد علت گرا دارای دو بعد «استقلال سازمانی و استقلال مالی» و بعد استقلال سازمانی دارای پنج مؤلفه­ (اهداف و سیاست­ها و قوانین، ارزیابی و تضمین کیفیت، برنامه ریزی و خدمات، امور اداری و داخلی، تامین نیروی انسانی) و بعد استقلال مالی دارای دو مؤلفه (کسب و تامین بودجه و تخصیص بودجه و انباشت مازاد آن) می­باشد که بعد استقلال مالی دارای بیش­ترین رتبه و بعد استقلال سازمانی دارای کم­ترین رتبه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استقلال دانشگاهی، رویکرد دلیل گرا، رویکرد علت گرا، دانشگاه

عنوان انگلیسی The Recognition and Ranking of the Dimensions of University Autonomy with Reason and Cause Approaches for the Efficiency of Islamic Azad Universities
چکیده انگلیسی مقاله The general purpose of this study was to identify and rank the dimensions of academic independence with causal and causal approaches in Islamic Azad universities of Mazandaran province. This research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The statistical population consisted of all faculty members of Islamic Azad universities of Mazandaran province in the number of 1537 people who were selected as a sample using stratified random sampling method based on Cochran's formula. To collect data, a researcher-made questionnaire of academic independence with a reason-oriented and causal approach with 73 questions was used. The face and content validity of the tool was confirmed by experts and its structural validity was also confirmed. Their combined reliability and Cronbach's alpha value were also calculated above 0.7, which is confirmed. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. the results showed that; Academic independence with a reason-oriented approach has three dimensions "scientific independence, intellectual independence and independence in national and transnational relations" and the dimension of scientific independence with four components (research, curriculum and educational planning, scientific freedom and evaluation and quality assurance Programs), the dimension of intellectual independence has three components (preservation of intellectual property, intellectual criticism and intellectual and cultural production and promotion) and the dimension of independence in national and transnational relations has two components (communications, methods and policies). Be. The dimension of scientific independence has the highest rank and the dimension of independence in national and transnational relations has the lowest rank. Also, academic independence with a causal approach has two dimensions of "organizational independence and financial independence" and the dimension of organizational independence has five components (goals, policies and rules, quality assessment and assurance, planning and services, administrative and internal affairs, provision Manpower) and the dimension of financial independence has two components (obtaining and financing the budget and allocating the budget and accumulating its surplus), the dimension of financial independence has the highest rank and the dimension of organizational independence has the lowest rank.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Academic Independence, Causal Approach, Causal Approach, University

نویسندگان مقاله جلوه امامی قره حاجلو | Jelveh Emami Qara Hajloo
آموزش و پرورش استان مازندران

علی گل افشانی | Ali Golafshani
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

علی صالحی | Ali salehiنشانی اینترنتی http://jpe.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-11&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدیریت آموزشی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات