پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد ۱۳، شماره ۲۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت ساختار-هیدرومورفولوژی رودخانه تجن براساس روش طبقه بندی کیفیت ساختاری رودخانه آلمان (LAWA-OS)
چکیده فارسی مقاله خصوصیات ساختاری-هیدرومورفولوژی از اهمیت فراوانی در وضعیت اکولوژیکی رودخانه ­ها برخوردار بوده، به­ طوری­که بررسی وضعیت آن­ها به ­عنوان یکی از مولفه­ های اساسی در مدیریت پایدار حوزه رودخانه و باززنده ­سازی شرایط رودخانه به ­شمار می­رود. از این­رو، در مقاله حاضر به بررسی وضعیت ساختار- هیدرومورفولوژی 12 کیلومتر از رودخانه تجن با استفاده از روش طبقه ­بندی کیفیت ساختاری رودخانه آلمان (LAWA-OS) پرداخته شد. رودخانه به بازه های 100 متری تقسیم و در دو مرحله سنجش از راه دور با استفاده از نقشه­ های توپوگرافی، خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی حوزه، مدل رقومی ارتفاعی منطقه، تصویر ماهواره ­ای سال 1398 متعلق به لندست 8 و بازدید میدانی از فروردین تا خرداد ماه 1398 ارزیابی شد. نتایج ارزیابی نشان داد که 44 درصد بازه ­ها، در طبقه کیفی 4-آشکارا تغییر یافته قرار داشته ­است. درحالی که بازه­ ای بدون تغییرات (کاملاً طبیعی) مشاهده نشده، اما 4 درصد از بازه­ها کاملاً تغییر یافته­ ارزیابی شد. به علاوه، درصد توزیع هر طبقه کیفیت ساختاری پارامترهای منفرد و اصلی محاسبه و نتایج نشان داد که پوشش کناره رودخانه در محدوده مورد مطالعه در مقایسه با دیگر پارامترها وضعیت مناسبی ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باززنده سازی، طبقه بندی ساختار، هیدرومورفولوژی، مهندسی رودخانه، WFD

عنوان انگلیسی Evaluating the structural-hydromorphological status of Tajan river based on German river structural quality mapping method (LAWA-OS)
چکیده انگلیسی مقاله Structural-hydromorphological characteristics are of great importance for the ecological status of rivers so that the assessment of them is considered as one of the fundamental components of sustainable river basin management and river restoration. Hence, the present paper studies the structural-hydromorphological status of 12 km of Tajan river using the German river structural quality mapping method. The study area is divided into 100-meters reaches and each reach was evaluated in two phases of remote sensing using the catchment topographic, soil, vegetation, and land use maps, digital elevation model of the region, the Landsat 8 satellite image of 2019, and the field survey from April to June 2019. The results showed that 44% of reaches evaluated as structural quality class 4-Distinctly changed. While no Unchanged (completely natural) reaches were observed, but 4% strongly changed. In addition, the distribution percentage of each structural quality class of the single and main parameters were investigated, and the results showed that the riverbank protection of the study area has not a suitable condition in comparison to the other parameters.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hydromorphology, Restoration, river engineering, structural classification, WFD

نویسندگان مقاله نیایش فندرسکی | Niayesh Fendereski
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محسن مسعودیان | Mohsen Masoudian
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کلاوس راتچر | Klaus Roettcher
Ostfalia University of Applied Sciences
دانشگاه استفالیا آلمان


نشانی اینترنتی http://jwmr.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1766-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدیریت حوزه های آبخیز
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات