پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد ۱۳، شماره ۲۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مکان یابی مناطق مستعد برای پخش سیلاب با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار درحوزه آبخیز سد باغان بوشهر
چکیده فارسی مقاله پخش ­سیلاب یکی از روش­های مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیلاب در مناطق خشک و نیمه‌خشک می باشد و به تبع آن مکان­یابی مناطق مستعد برای پخش­سیلاب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف از این پژوهش مکان یابی مناطق مستعد برای پخش سیلاب در حوزه آبخیز سد باغان شهرستان جم واقع در استان بوشهر می باشد. بدین منظور لایه های تاثیر گذار شامل شیب، کاربری اراضی، زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی و گسل به‌عنوان گزینه‌های معیار خصوصیات فیزیکی، لایه های نفوذپذیری و ضخامت آبرفت به‌عنوان گزینه‌های معیار خصوصیات هیدرولوژیکی و لایه های فاصله از چاه، قنات، شهر و روستا و جاده به‌عنوان گزینه‌های معیارهای اقتصادی و اجتماعی، به‌عنوان لایه­های اطلاعاتی رقومی در نظر گرفته شد و با منطق فازی استانداردسازی گردید. در مرحله بعد لایه‌های شیب، کاربری اراضی، زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی نیز به‌عنوان محدودیت با منطق بولین استانداردسازی شد. بر اساس میانگین‌گیری ازنظرات کارشناسان، لایه‌ها به روش تحلیل سلسله مراتبی  (AHP)وزن دهی و نرخ ناسازگاری (09/0) محاسبه گردید. تلفیق لایه‌ها با روش ارزیابی چند معیاره مکانی(SMCE)  و تکنیک ترکیب خطی وزن‌دار(WLC) انجام و نقشه‌های نهایی مناطق مستعد تهیه گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که 88 درصد از این منطقه دارای قابلیت نامناسب، 1/0 درصد دارای قابلیت ضعیف، 6/1 درصد دارای قابلیت متوسط، 5 درصد دارای قابلیت خوب و 3/5 درصد دارای قابلیت خیلی خوب برای پخش سیلاب می باشد. نقشه نهایی با وضعیت موجود منطقه توسط30 نقطه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد که بین نقشه نهایی و وضعیت عرصه، تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آبخوان، ارزیابی چند معیاره مکانی، باغان، سیلاب، تحلیل سلسه مراتبی

عنوان انگلیسی Locating areas prone to flood spreading using the weighted linear composition method in the watershed of Baghan Dam in Bushehr
چکیده انگلیسی مقاله Flood spreading is one of the suitable methods for controlling and optimal use of flood in arid and semi-arid areas and consequently locating areas prone to flood spreading is very important. The purpose of this study is to locate areas prone to flood distribution in the Baghan Dam watershed of Jam city located in Bushehr province. For this purpose, effective layers including slope, land use, geology, geomorphology and fault as standard options for physical properties, permeability layers and alluvial thickness as standard options for hydrological properties and distance from wells, aqueducts, cities and villages, and road options. Economic and social criteria were considered as digital information layers and standardized with fuzzy logic. In the next step, slope, land use, geology and geomorphology layers were standardized as Boolean logic as constraints. Based on the averaging of experts' opinions, the layers were weighted by hierarchical analysis (AHP) and the incompatibility rate (0.09) was calculated. The layers were combined by multivariate evaluation method (SMCE) and weighted linear composition (WLC) technique and final maps of susceptible areas were prepared. Overall, the results showed that 88% of this area has poor capability, 0.1% has poor capability, 1.6% has moderate capability, 5% has good capability and 3.5% has very good capability for flood spreading. Be. The final map with the current situation of the area was evaluated by 30 points. The evaluation results showed that there is no significant difference between the final map and the condition of the arena.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aquifer, evaluation of several spatial criteria, Baghan, flood, hierarchical analysis

نویسندگان مقاله حمید محقق پور | Hamid mohagheghpour
Forests, Rangelands and Watershed Management Organization
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

ایوب بحرانی فرد | ayoub bahrani fard
Forests, Rangelands and Watershed Management Organization
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

سیاوش کلبی | siavash kalbi
Forests, Rangelands and Watershed Management Organization
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

نسیم آرمان | nasim arman
University
دانشگاه


نشانی اینترنتی http://jwmr.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-11-1764-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حفاظت آب و خاک
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات