پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد ۱۳، شماره ۲۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) در تحلیل موانع مقابله با بیابان‌زایی (با رویکرد آسیب‌شناسی در استان یزد)
چکیده فارسی مقاله پرداختن به مسئله بیابان­زایی به خاطر ماهیت چند معیاری، توسعه روزافزون، گسترده و بلندمدت بودن و تحت­تأثیر قرار دادن توأمان منابع سرزمینی و جمعیت­های انسانی، به منظور دستیابی به توسعه پایدار ضروریست، از طرفی علیرغم اجرای طرح­های متعدد مقابله با بیابان­زایی در کشور، به دلیل وجود موانع متعدد و برهم­کنش میان این موانع، این برنامه­ها نتوانسته­اند در این حوزه پیشرفت چندانی داشته باشد. از این رو این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل موانع مقابله با بیابان­زایی و به صورت مطالعه موردی در استان یزد به اجرا درآمده است. به این منظور از روش مدل­سازی ساختاری تفســیری (ISM) استفاده شد. در این روش ابتدا به شناسایی موانع موثر از طریق بررسی مبانی نظری و تکنیک دلفی با مشارکت 30 نفر از متخصصان میدانی پرداخته شد. سپس با استفاده از متدولوژی تحلیلی مدلسازی ساختاری- تفسیری(ISM) روابط بین موانع تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شد و در نهایت با استفاده از روش MICMAC  اقدام به تحلیل موانع موثر با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر موانع شد. نتایج نشان داد که موانع "تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی" (C31) با قدرت محرکه 10 و "تعدد مراکز سیاست­گذاری و عدم تعامل میان آنها" (C6)، " با قدرت محرکه 9، از قدرت نفوذ بالایی برخوردارند و به­عبارتی مانع اصلی تحقق اهداف اجرای طرح­های مقابله با بیابان­زایی به­شمار می­روند و همواره تصمیم­سازان و مدیران مناطق بیابانی در طرح­های کنترل بیابان­زایی در منطقه مطالعاتی می­باید این موانع را مدنظر قرار دهند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اولویت‌بندی موانع، بیابان‌زایی، کاربری اراضی، کاربری اراضی، ماتریس، مدل، مراکز سیاست گذاری.

عنوان انگلیسی Application of Interpretive Structural Modelling (ISM) in Analyzing Obstacles to Combat Desertification with Pathological Approach in Yazd Province
چکیده انگلیسی مقاله Addressing the issue of desertification due to the multi-criteria nature, increasing development, extensive and long-term, and the simultaneous impact of land resources and human populations is necessary to achieve sustainable development. On the other hand, despite the implementation of various plans to combat desertification in the country, due to the existence of numerous obstacles and interaction between these obstacles, these programs have not been able to make much progress in this area. Therefore, this study was conducted as a case study in Yazd province to analyze obstacles to combating desertification. For this purpose, the Interpretive structural modeling (ISM) method was used. In this method, effective obstacles were first identified through the study of theoretical foundations and the Delphi technique with the participation of 30 field experts. Then, using interpretive structural modeling (ISM) analysis, the relationships between obstacles were determined and analyzed in an integrated manner. Finally, using the MICMAC method, effective obstacles were analyzed according to the impact and effectiveness on other obstacles. The results showed that the obstacles of "inappropriate conversion and change of land use" (C31) with a driving force of 10 and "multiplicity of policy centers and lack of interaction between them" (C6), "with a driving force of 9, have a high influence. In other words, these are the main obstacles to achieving the goals of the implementation of combating desertification projects, and decision-makers and managers of desert areas should always consider these obstacles in desertification control projects in the study area.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Combat Desertification, Land Use, Matrix, Model, Policy Centers, Ranking of Obstacles

نویسندگان مقاله محمد حسن صادقی روش | Mohammad Hassan Sadeghi Ravesh
Islamic Azad University
دانشگاه آزاد واحد تاکستان


نشانی اینترنتی http://jwmr.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1758-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر موضوعات وابسته به مدیریت حوزه آبخیز
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات