پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد ۱۳، شماره ۲۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزیابی و اصلاح شبکه بارش آفرودیت در برآورد بارش ماهانه و سالانه مناطق مرکزی ایران
چکیده فارسی مقاله تخمین بارندگی و تهیه نقشه­های دقیق هم‌بارش در مناطق فاقد آمار هواشناسی اهمیت بسیاری در مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی دارد. اهمیت این موضوع در مناطق کویری که فاقد ایستگاه­های متراکم هواشناسی می‌باشند بیشتر است. شبکه متراکم بارش آفرودیت، داده­های روزانه بارش را در گره­های 25/0×25/0 درجه در محدوده ایران در اختیار قرار می­دهد اما قبل از استفاده از آن باید ارزیابی و اصلاح شود. این تحقیق با هدف بررسی دقت و صحت داده­های بارش شبکه آفرودیت در چهار حوضه­ی آبریز کویری ایران در مقیاس­های زمانی ماهانه و سالانه انجام شد. همچنین اصلاح خطای اریبی داده­های شبکه انجام شد و در نهایت دقت شبکه اصلاح شده با دو روش معمول درون­یابی، عکس فاصله و کریجینگ مقایسه گردید. نتایج شاخص خطای اریبی نشان داد داده­های شبکه آفرودیت در مقیاس ماهانه و سالانه همبستگی مناسبی با داده­های ایستگاهی داشته اما به نظر می‌رسد تخمین بارش شبکه بیشتر از داده‌های واقعی است که برای رفع این مشکل با اعمال ضرایب اصلاحی، داده­های شبکه اصلاح شد. ضرایب اصلاحی بدست آمده بین 60/0 در ماه‌های کم بارش تا 94/0 در ماه­های پربارش تغییر می­کند. بررسی شبکه اصلاح شده در ماه­های مختلف نشان داد علاوه بر رفع مشکل بیش­برآوردی، میانگین خطا نیز به مقدار زیادی کاهش یافته است، همچنین در مورد بارش سالانه، جذر میانگین مربعات خطا از 25/71 به 19/15 میلیمتر تقلیل یافت که نشان دهنده افزایش تقریبی پنج برابری کارایی این شبکه پس از اعمال ضرایب اصلاحی است.  نتایج مقایسه شبکه اصلاح شده با روش های درون­یابی نشان داد که در همه شاخص­های مورد بررسی شبکه اصلاح شده از هر دو روش درون­یابی در تخمین بارش بسیار کارآمدتر است. لذا استفاده از ضرایب اصلاحی به دست آمده در این پژوهش برای شبکه آفرودیت به منظور بالا بردن دقت شبکه بارش آفرودیت توصیه می ­شود. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شبکه بارش، اصلاح خطای اریبی شبکه آفرودیت، بیش‌برآورد، تخمین بارش

عنوان انگلیسی Evaluation and modification of Aphrodite precipitation network in estimating monthly and annual precipitation in central parts of Iran
چکیده انگلیسی مقاله Precipitation estimation and preparing of accurate rainfall maps in regions with no recorded climatic data is critical in hydrology and meteorology studies. The dense network of Aphrodite daily precipitation provides daily rainfall data at 0.25 * 0.25 degrees in Iran. The aim of this study was to investigate the accuracy of Aphrodite network rainfall data in four central watersheds of Iran at monthly and annual time scales. Also, the network data was bias corrected and Finally, the accuracy of the modified network was compared with the two usual interpolation methods (Kriging and IDW). The MBE showed that Aphrodite network data have a good correlation with station data, but it seems that rainfall network estimation is more than the actual data, which some correction coefficients is used to bias correction of rainfall data. The correction factors vary between 0.60 in low rainfall months to 0.94 in high rainfall months. Evaluation of the modified network in different months showed that in addition of solving network over estimation problem, the error was greatly reduced. as well as in the case of annual rainfall, the root mean square error was reduced from 71.25 to 15.19 mm, that indicating, increase network performance by five times after applying correction coefficients. comparison of modified network with the interpolation methods showed that, the modified network is much more efficient than the two interpolation methods. Therefore, the use of obtained correction coefficients for Aphrodite network modification is recommended to improve the accuracy of the Aphrodite precipitation network.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Rainfall network, Bias error correction of Aphrodite network, Overestimation, Rainfall estimation.

نویسندگان مقاله مهدی نادی | Mehdi Nadi
Sari agricultural sciences and natural resources university
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

هانیه بازیارپور | Hanieh Baziarpour
Bu-ali Sina university
دانشگاه بو علی سینای همدان

محمود رائینی سرجاز | Mahmoud Raeini sarjaz
Sari agricultural sciences and natural resources university
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


نشانی اینترنتی http://jwmr.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1292-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده هواشناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات