پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد ۱۳، شماره ۲۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تحلیل آماری سری زمانی مساحت پوشیده از برف حاصل از تصاویر ماهواره‌ای در استان مازندران
چکیده فارسی مقاله برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب پایین‌دست در حوضه‌های آبخیز امری ضروری است. چالش اصلی این پژوهش بررسی تغییرات مساحت پوشیده از برف در حوضه است. هدف اصلی این تحقیق بررسی روند این تغییرات در حوضه آبخیز دامنه شمالی رشته‌کوه البرز در استان مازندران در شرایط نابهنجار اقلیمی در دهه اخیر است. لذا از سنجنده MODIS، نمایه NDSI ، برای برآورد پهنه پوشش برف در بازه سال‌های 2000 تا 2018 استفاده شد. با بررسی تغییرات پوشش برف در هم‌خوانی با داده‌های هواشناسی (دما و بارش) پهنه جغرافیایی و ایستگاهی مشخص شد. برای بررسی روند تغییرات از آزمون من-کندال و روش تخمین گر شیب‌خط سن استفاده شد. بررسی روند سطح پوشش برف به‌صورت فصلی و سالانه نشان داد که پوشش برف در فصل زمستان، حدود 41/50- کیلومترمربع در هر سال کاهش یافته است، این کاهش تحت تأثیر تغییر اقلیم است. این نتایج حاکی از کوتاه شدن دوره تداوم پوشش و افزایش دوره ذوب برف است. ازنظر طبقات ارتفاعی، پوشش برف در حال پس‌روی است، زیرا روند آن در همه طبقات ارتفاعی به‌ویژه ارتفاعات 1600 تا 2500 متر حدود 03/57- کیلومترمربع در هر سال رو به کاهش است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد، همبستگی منفی بین پوشش برف و تابش خالص و همبستگی مثبت با رطوبت نسبی در سطح اعتماد 95 درصد وجود دارد. مقایسه همبستگی وضعیت پوشش برف هم ازنظر زمانی و طبقات ارتفاعی مختلف با شرایط دما و بارش نشان می‌دهد در بیشتر مواقع ناهنجاری‌های منفی پوشش برف با ناهنجاری مثبت دما و منفی بارش همخوانی دارد، به‌طوری‌که در سطح 95 درصد معنی‌دار است. نتایج این پژوهش ضمن تأیید کاهش ذخایر برفی در دامنه شمالی و افزایش روزافزون دماهای فرین، تجدیدنظر در مدیریت منابع آب حوضه پایین‌دست امری ضروری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گرمایش فراگیر، نوسانات اقلیمی، تابش خالص، نمایه NDSI

عنوان انگلیسی Statistical Analysis of Time Series of Snow-Covered Area Obtained from Satellite Images in Mazandaran Province
چکیده انگلیسی مقاله Downstream water resource planning and management in catchments is essential. The main challenge of the research is to investigate changes in the snow-covered area. The purpose of this study is to investigate the trends of these changes in the northern slope of Alborz Range in Mazandaran province under abnormal climatic conditions in the last decade. Therefore, the MODIS sensor, NDSI index, was used to estimate the snow cover area between 2000 and 2018. By studying the changes of snow cover in accordance with the meteorological data (temperature and precipitation) the geographical and station zones were determined. Mann-Kendall test and age gradient estimator were used to study the trend of changes. Survey of seasonal and annual snow cover showed that winter cover is more affected by climate change. These results indicate a shorter coverage period and an increase in snowmelt. From the elevation standpoint, snow cover is regressing, as its trend is decreasing across all elevation levels, especially at altitudes of 1600 to 2500 meters. The result of this study shows that there is a negative correlation between snow cover and net radiation and a positive correlation with soil moisture at 95% confidence level. Comparison of correlation between snow cover status and time and different elevation classes with temperature and precipitation shows that in most cases negative snow cover anomalies are associated with positive temperature and negative rainfall anomaly, which is significant at 95% level. While acknowledging the decline of snow stocks in the northern slope and the increasing increase in freezing temperatures, the management of downstream basin water resources should be reconsidered.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Global Warming, Climate Fluctuations, Net Radiation, NDSI Index

نویسندگان مقاله حدیقه بهرامی پیچاقچی | hadigheh bahrami Pichaghchi
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
شگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رضا نوروز ولاشدی | Reza Norooz Valashedi
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
شگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمود رائینی سرجاز | Mahmoud Raeini-sarjaz
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
شگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


نشانی اینترنتی http://jwmr.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1076-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده هواشناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات