تعامل انسان و اطلاعات، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی واکاوی اشتراک و استفاده مجدد از داده های پژوهشی در میان پژوهشگران
چکیده فارسی مقاله هدف: اشتراک داده‌های پژوهشی منجر به استفاده مجدد از آن داده‌ها می‌شود. هدف پژوهش حاضر توصیف وضعیت اشتراک و استفاده مجدد از داده­های پژوهشی در میان پژوهشگران است که نگرش، تجربه و موانع استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی و کمی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود که در مجموع 154 نفر مشارکت داشتند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای‌کرونباخ ارزیابی و مقدار مناسب 774/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس انجام شد.
یافته‌ها:  نگرش پژوهشگران نسبت به استفاده مجدد از داده­های پژوهشی با میانگین 29/3 در وضعیت نسبتا مطلوبی بود. تجربه استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی با میانگین 22/2 در سطح مطلوبی نبود. میانگین نمره موانع حقوقی، فردی و سازمانی به ترتیب 45/3، 18/3 و 15/3 بود. تجربه اشتراک پژوهشگران زن کمتر از مردان بود. میانگین نگرش و تجربه در اشتراک و استفاده مجدد از داده پژوهشی برای پژوهشگران کشاورزی بطور محسوسی کمتر از گروههای دیگر بود. میانگین نگرش پژوهشگران با سن بالاتر به اشتراک داده تا حدودی بیشر از سایر گروها بود.
نتیجه‌گیری: علیرغم نگرش نسبتا مطلوب پژوهشگران به استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی، از نظر تجربه در سطح مطلوب نبود. موانع حقوقی، فردی و سازمانی در استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی موانع موثر بودند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اشتراک‌ داده‌های پژوهشی، استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی، پژوهشگران، موانع استفاده مجدد داده

عنوان انگلیسی Investigation of Sharing and Reuse of Research Data among Researchers
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Sharing research data leads to the reuse of that data. The purpose of this study is to describe the status of sharing and reuse research data among researchers, which examines the attitude, experience and barriers to reuse of research data.
Methodology: This applied and quantitative research used a survey method. The statistical population of the study was all faculty members of Azarbaijan Shahid Madani University with a total of 154 participants. The research tool was a researcher-made questionnaire and its face and content validity was approved by experts. The reliability of the questionnaire was evaluated through Cronbach's alpha and an appropriate value 0.774 was obtained. Descriptive statistical methods were used to analyze the data. Data analysis was performed using SPSS software.
Findings: The attitude of researchers towards the reuse of research data with an average of 3.29 was in a relatively favorable situation. The experience of reusing research data with an average of 2.22 was not at the desired level. The average scores of legal, individual and organizational barriers were 3.45, 3.18 and 3.15, respectively. Female researchers had less data sharing experience than men. The average of attitude and experience in sharing and reusing research data for agricultural researchers was significantly lower than other groups. The average of attitude for older researchers was somewhat more than that of other groups.
Conclusion: Despite the relatively favorable attitude of researchers to reuse research data, it was not at the desired level in terms of experience. Legal, individual and organizational barriers were effective barriers in research data reuse.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Research Data Sharing, Research Data Reuse, Researchers, Data Reuse Barriers

نویسندگان مقاله نازنین کاشفیه | Nazanin Kashefiyeh


لیلا خلیلی | Leila Khalili
Azarbaijan Shahid Madani University
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی | Abulfzal Ghasemzadeh Alishahi
Azarbaijan Shahid Madani University
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


نشانی اینترنتی http://hii.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-115-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات