تعامل انسان و اطلاعات، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیرعضویت در شبکه های اجتماعی و نشخوار ذهنی در انعطاف پذیری شناختی دانشجویان
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی و نشخوار ذهنی در انعطاف پذیری شناختی دانشجویان دختر حقوق دانشگاه  آزاد قائمشهر بود .
روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. نمونه آماری در این مطالعه، 70 نفر به صورت نمونه در دسترس از دانشجویان رشته حقوق  دانشگاه آزاد واحد قائمشهر  درسال تحصیلی 1400-1399بوده است . روش نمونه گیری در تحقیق حاضر تصادفی ساده بود. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش، از جدول کرجسی مورگان استفاده شده است. ابزار گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بررسی اثرات عضویت در شبکه های اجتماعی، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (تقی زاده و نیکخواه ) و پرسشنامه مقیاس نشخوار ذهنی (تقی زاده ) است. تحلیل داده ها با استفاده  از نرم افزارهای25- SPSS و (PLS) انجام شد.
یافته‌ها: نتایج دلالت بر این داشت که شدت اثر عضویت در شبکه‌های اجتماعی (5/24 درصد) بیشتر از شدت اثر نشخوار ذهنی (8/12 درصد) بوده است. هم چنین می توان شدت اثر را برای هر سه خرده مقیاس این دو متغیر مشاهده کرد. نتایج معادلات ساختاری جهت رد یا تایید فرضیات نشان داده است، هر دو متغیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی(P =0/001 و β=0/526) و نشخوار ذهنی(P =0/002 و (β=-0/379 بر انعطاف‌پذیری شناختی تاثیر معنادار داشته‌اند، با توجه به مقدار ضریب مسیر می‌توان گفت عضویت در شبکه‌های اجتماعی دارای اثر مثبت و نشخوار ذهنی دارای اثر منفی بوده است .
نتیجه‌گیری: عضویت در شبکه های اجتماعی اثرات به مراتب بیشتر و مخرب تری نسبت به نشخوار ذهنی در انعطاف پذیری شناختی دانشجویان داشته است و می توان گفت که هر دو متغیر عضویت در شبکه های اجتماعی و نشخوار ذهنی بر انعطاف پذیری شناختی تاثیر داشته است.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شبکه های اجتماعی ، نشخوار ذهنی، انعطاف پذیری شناختی ، دانشجویان

عنوان انگلیسی Determining the effect of membership in social networks and mental rumination on cognitive flexibility of female law students of Ghaemshahr Azad University
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim: The aim of this study was to investigate the effect of membership in social networks and mental rumination on cognitive flexibility of female law students at Ghaemshahr Azad University.
Method: The research method was descriptive and correlational and the statistical sample in this study was 70 law students of Ahad Ghaemshahr Azad University. The sampling method in the present study is simple random. To determine the sample size in this study, Krejcie Morgan table has been used. Data collection tools, questionnaire to study the effects of membership in social networks and cognitive flexibility questionnaire (Taghizadeh and Nikkhah) and mental rumination scale questionnaire (Taghizadeh) were performed. It was decided. The research findings were performed using SPSS 25 software (PLS).
Results: The results showed that in general, the intensity of the effect of membership in social networks (24.5%) was higher than the intensity of the effect of mental rumination (12.8%). The intensity of the effect can also be seen for all three subscales of these two variables. The results of structural equations to reject or confirm the hypotheses have shown that both variables of membership in social networks (P = 0.001 and β = 0.526) and rumination (P = 0.002 and (β = -0.379) on flexibility Cognitive have had a significant effect that according to the value of the path coefficient can be said that membership in social networks has a positive effect and mental rumination has a negative effect.
Conclusion: Membership in social networks has had far greater and more destructive effects than mental rumination on students' cognitive flexibility, and it can be said that both the variables of membership in social networks and mental rumination have affected cognitive flexibility.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Social networks, mental rumination, cognitive flexibility, students

نویسندگان مقاله خاتون وکیلی | khatoon vakili
Payam Noor university
دانشگاه پیام نور


نشانی اینترنتی http://hii.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-894-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات