رسالت مدیریت دولتی، جلد ۱۳، شماره ۱( پیاپی ۴۵ بهار ۱۴۰۱)، صفحات ۱۹-۳۳

عنوان فارسی ارائه مدل ارزیابی خط‌مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از تکنیک دلفی فازی
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شکل کنونی در صنایع کشور نشان می‌دهد که این قانون در شرایط فعلی از لحاظ احکام مصوب، نحوه اجرا و نبود زیرساخت‌های لازم، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان در بخش صنعت به وجود آورده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی خط‌مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت بود. روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، روش تحقیق کیفی بود. روش نمونه‌گیری، غیرتصادفی هدفمند بود. در بخش کیفی، با بکارگیری تکنیک دلفی و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته,5 معیار مشتمل بر9 سنجه برای ارزیابی خط‌مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت شناسایی وتائید شد. یافته‌ها: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نتایج آزمون توزیع دو جمله ای نشان داد که شاخص‌های مستخرج از دلفی در توزیع دوجمله‌ای نیز مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و هر 17 نفر خبره با دسته‌بندی مشخص شده اتفاق نظر کامل داشتند. نتیجه‌گیری: نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقدار561/0 به خود اختصاص دادند. لذا روایی همگرای ابزارهای اندازه­گیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده، تأیید شد. بنابراین پایایی ابزارهای اندازه‌گیری با استفاده از این دو شاخص هم تأیید شدو در انتها هم مدل پژوهش، مدل مقبول و قابل تعمیمی بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزیابی خط‌مشی، مالیات بر ارزش افزوده، صنعت،

عنوان انگلیسی A Model for Evaluating the VAT Policy of the Industry Using the Fuzzy Delphi Technique
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: The implementation of the VAT law in its current form in the country's industries shows that this law has created problems for producers in the current situation in terms of approved provisions, implementation, and lack of necessary infrastructure. The main purpose of this study is to present a model for evaluating the VAT policy of the industry. Research method: The present study is applied in terms of purpose and qualitative in terms of method. The sampling method is non-random and purposive. In the qualitative section, using the Delphi technique and a semi-structured questionnaire, five criteria consisting of 9 measures for evaluating the VAT policy of the industry were identified and approved. Findings: Using a researcher-made questionnaire, the results of the binomial distribution test showed that the indices extracted from Delphi in the binomial distribution were also approved by experts, and all 17 experts fully agreed with the specified classification. Conclusion: The analysis of variance extracted of latent variables showed that all variables were 0.561. Therefore, the convergent validity of the measurement instruments was confirmed using the average variance extracted index. Therefore, the reliability of measurement tools was confirmed using these two indicators. Finally, the research model was acceptable and generalizable.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ارزیابی خط‌مشی, مالیات بر ارزش افزوده, صنعت

نویسندگان مقاله بهزاد کیا |
دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

احمد جعفری صمیمی |
استاد، گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران و گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

علی فرهادی محلی |
استادیار، گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

مجتبی طبری |
دانشیار، گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران


نشانی اینترنتی https://ijpa.srbiau.ac.ir/article_19951_7f10e2044e7125185fb70bb3c600c1ea.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات