رسالت مدیریت دولتی، جلد ۱۳، شماره ۱( پیاپی ۴۵ بهار ۱۴۰۱)، صفحات ۱-۱۷

عنوان فارسی تبیین شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد
چکیده فارسی مقاله هدف: باز بودن مجلس می­تواند فرصت­های مهمی را برای مشارکت ذینفعان در کارکردهای اصلی مجلس از جمله خط‌مشی گذاری فراهم کند. هدف اصلی پژوهش تبیین شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستورکار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است. روش پژوهش: این پژوهش از نـظر هـدف، کاربردی و از نـظر ماهـیت، توصیفی- پیمایشی می­باشد. داده­ها با استفاده از مصاحبه­های نیمه ساختارمند، گردآوری شده­اند. جامعه آماری هدف این پژوهش شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان، نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس بوده است که به تصادف تعداد 22 نفر انتخاب شده‌اند. برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بررسی سوالات فرعی و تجزیه و تحلیل یافته‌های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای spss و Lisrel استفاده شده است. این تحقیق یک تحقیق کیفی و کمی است که از روش داده بنیاد استفاده نموده است. پس از مصاحبه­های نیمه ساختارمند شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دارای مؤلفه‌های رفتار ذینفعان، ماهیت مشارکت، عوامل مدیریتی و ماهیت دستور کار خط‌مشی، شناسایی شدند. یافته­ها: این تحقیق یک تحقیق کیفی و کمی است که از روش داده بنیاد استفاده نموده است. پس از مصاحبه­های نیمه ساختارمند شرایط علّی مشارکت ذینفعان در دستور کار خط‌مشی عمومی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دارای مؤلفه‌های رفتار ذینفعان، ماهیت مشارکت، عوامل مدیریتی و ماهیت دستور کار خط‌مشی، شناسایی شدند. نتایج: نظر به اینکه ذینفعان مانند پلی برای قرار گرفتن جریان مسائل در دستورکار خط‌مشی، عمل می­کنند و در شرایط فعلی خلاء و فضای خالی حضور فعال ذینفعان بین مسائل و دستورکار وجود دارد، این پژوهش جهت گیری تدوین دستورکار خط‌مشی عمومی از حالت سلسله مراتبی را به فرآیندی تغییر داده و در راستای فرآیند مدار کردن به جای فرد مدار بودن عملکرد کمیسیون انرژی مجلس است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مجلس، خط مشی عمومی، دستورکار، مشارکت، ذینفعان،

عنوان انگلیسی Explain the Causal Conditions of Stakeholder Participation in the General Policy Agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly Using the Data Theory of the Foundation
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Modern societies are increasingly shaped by the interaction and collaboration of a diverse range of actors and stakeholders to provide credible policies. Involving a diverse range of actors is therefore not only a matter of adhering to the principle of democratic participation, but also a means of setting agendas that are socially strong. The openness of the parliament can provide important opportunities for stakeholder participation in the main functions of the parliament, including policy-making. The main purpose of this study is to explain the causal conditions of stakeholder participation in the general policy agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly.  Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. Data were collected using semi-structured interviews. The statistical population of this study included experts, professors and experts, representatives and members of the Parliamentary Energy Commission who were randomly selected from 22 people. To answer the main research question, review the sub-questions and analyze the collected findings, descriptive statistics and inferential statistics with SPSS and Lisrel software were used. This research is a qualitative and quantitative research that has used the data method of the foundation. After semi-structured interviews, the causal conditions of stakeholder participation in the general policy agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly were identified with the components of stakeholder behavior, nature of participation, managerial factors and nature of policy agenda. Findings: This research is a qualitative and quantitative research that has used the data foundation method. After semi-structured interviews, the causal conditions of stakeholder participation in the general policy agenda of the Energy Commission of the Islamic Consultative Assembly were identified with the components of stakeholder behavior, nature of participation, managerial factors and nature of policy agenda. Results: Considering that stakeholders act as a bridge for the flow of issues in the policy agenda, and in the current vacuum and empty space there is an active presence of stakeholders between the issues and the agenda, this study aims to develop a general policy agenda from It has changed the hierarchical mode to a process, and in line with the process of orbitalization, instead of being individualistic, the performance of the Parliamentary Energy Commission.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله مجلس, خط مشی عمومی, دستورکار, مشارکت, ذینفعان

نویسندگان مقاله محمود دشت بزرگ |
گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

فواد مکوندی |
گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران (نویسنده مسئول)foad.makvandi@iau-shoushtar.ac.ir

وحید چناری |
گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

قنبر امیر نژاد |
گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سعید جعفری نیا |
دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://ijpa.srbiau.ac.ir/article_19950_d1f1048cec2488315a69fc8aac5ed029.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات