پژوهشنامه ادیان، جلد ۱۵، شماره ۲، صفحات ۷۴-۱۰۱

عنوان فارسی دیدگاه توماس مرتن درباب اسلام و تصوف
چکیده فارسی مقاله از اندیشه‌‌های منحصر ‌بفرد توماس مرتن، راهب معاصر مسیحی می­توان به پروژه گفتگوی بینا-دینی که وی در رسالات و مقالات متعددش به آن پرداخته است، اشاره کرد. مرتن بر آن بود تا طرح کلی اندیشه­اش یعنی پروژه­ی گفتگوی بین ادیان با غیر مسیحیان را توسعه دهد و در آن گفتگو، مسیری بیابد که بر پایه­ی اشتراکات و تشابهات اعتقادی و مناسک عملی باورمندان ادیان غیر مسیحی، راهی برای غنای تجربه­ی دینی بشر در همه ادیان بیابد و مسیر ارتباط دینی آنها با مسیحیت را بگشاید. در این مقاله بر آنیم تا در ابتدا مواجهه­ی توماس مرتن با دین اسلام، مشخصاً تصوف و عرفان اسلامی را توضیح دهیم و سپس در بستر پروژه­ی گفتگوی بین ادیان که وی مطرح می­نماید، گفتگوی میان اسلام و مسیحیت را تحلیل نماییم. این تحلیل با رجوع به مفاهیم مهم تصوف که مورد نظر مرتن است نظیر ذکر، مراقبه، بقاء و فنای فی الله صورتبندی می‌شود و سپس می‌توانیم نتیجه بگیریم که دیدگاه مرتن مبنی بر اینکه می‌توان از مسیر عرفان، مسیحیت و اسلام را به یکدیگر نزدیک کرد، ادعایی قابل پذیرش است گرچه عاری از نقد نیست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مرتن، اسلام، تصوف، گفتگوی بین ادیان، فناء فی الله،

عنوان انگلیسی Thomas Merton's views on Islam and Sufism
چکیده انگلیسی مقاله One of the unique ideas of Thomas Merton, a catholic reverend, was the idea of interreligious dialogue to which he has pointed out in a multitude of his essays and articles. Merton aimed to expand the notion of interreligious dialogue in order to include religions other than Christianity as well, and by stressing the similarities in the belief system and religious rituals of other religions with that of Christianity, he tried to pave the way towards the enrichment of religious experience for the believers of all religions and to further develop their religious bonds with Christianity. In this study, Thomas Merton’s thoughts on Islam, especially that of Islamic Sufism and Mysticism are discussed. While expounding on his interreligious dialogue, the discourse between Islam and Christianity is examined in depth. The ideas of Merton, especially that of Sufism including recitation, meditation, to see yourself as nothing without God, and to see God as your only source of existence are discussed in this study. Merton’s view on Sufism as what brings Christianity and Islam together, as the findings of this study suggest, remains both a highly plausible and rather controversial stance that needs further investigation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله مرتن, اسلام, تصوف, گفتگوی بین ادیان, فناء فی الله

نویسندگان مقاله رضا رضایی |
دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

طاهره حاج ابراهیمی |
دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

شهرام پازوکی |
استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jrs.srbiau.ac.ir/article_19941_fd3ad686edd162781843ba010bcd4f62.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات