پژوهشنامه ادیان، جلد ۱۵، شماره ۲، صفحات ۵۳-۷۳

عنوان فارسی نقش‌آفرینی زنان در تحولات پروتستانی
چکیده فارسی مقاله نقش زنان در تحولات اجتماعی با شأن و جایگاه زنان در ادیان ارتباط تنگاتنگی دارد و به باور بعضی محققان، آیین پروتستان را نمی‌توان بدون بررسی مسأله زن تکمیل کرد. زن در یهودیت و مسیحیت سنّتی، دومِ در آفرینش و اولِ در گناه است، لذا در طول تاریخ منزلت و نقش‌آفرینی اجتماعی زنان از موضوعات مناقشه‌برانگیز بوده است. آیین پروتستان در بسیاری از نگرش‌ها و آموزه‌های مسیحیت سنّتی کاتولیک تغییر ایجاد کرد و از این رو، جای این پرسش هست که نگرش رهبران پروتستان به این مقوله چه بوده است و در دیگر سو، آیا زنان توانسته‌اند از ظرفیت‌های آیین مذکور بهره کافی برده، در تحولات فکری، سیاسی، اجتماعی و دینی تاثیرگذار باشند؟ یافته‌های این نوشته که با روش کیفی و تحلیل محتوای کتابخانه‌ای به دست آمده است، از این قرار است که اصلاح نگرش در خصوص موضوع زن در آیین پروتستان، اولویت اصلی مصلحان پروتستان نبوده و نگاه مردسالار قرون وسطی بر نگرش آنان سلطه داشته است ولی آموزه‌های پروتستانی به طور مستقیم و غیرمستقیم و با همت و خردمندی زنان که ریشه‌ای تاریخی دارد، تحولات مهمی را به دنبال داشت که شعاع آن در حوزه‌های مهمی چون نگرش به مسأله زن، برداشت دینی و تفسیر متون مقدّس، اهمیت فرد و نفی نظام واسطه در قالب کشیش بودن همه ایمانداران قابل ملاحظه است و همین موجبات بروز تغییراتی اساسی در نگرش الهیدانان مسیحی کاتولیک و پروتستان را فراهم کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنان، پروتستانتیزم، دین،

عنوان انگلیسی Women's Role in Protestant developments
چکیده انگلیسی مقاله Protestantism has changed many aspects of traditional Christianity, so we have to ask what is the attitude of Protestant leaders to the issue of women, and on the other hand, have women been able to use the potentials of this sect in intellectual, political, social and religious developments? The findings of this paper are that reforming the attitude towards women in Protestantism was not the main priority of Protestant reformers and the patriarchal view of the Middle Ages dominated their attitude. Protestantism had a positive and indirect effect on the subject, and women were actively involved in the events.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله زنان, پروتستانتیزم, دین

نویسندگان مقاله بهروز حدادی |
عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران


نشانی اینترنتی https://jrs.srbiau.ac.ir/article_19939_c5a2f9daf3a465fa9d730327e2f71c1d.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات