طلوع بهداشت یزد، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی نقش شادکامی و نشاط اجتماعی درسلامت عمومی معلمان شهر یزد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شادکامی و نشاط اجتماعی یکی از مفاهیم و مؤلفه ­های اساسی زندگی افراد، به­ ویژه معلمان به ­شمار می رود که ارتباط تنگاتنگی با سلامت عمومی آنان دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش شادکامی و نشاط اجتماعی در سلامت عمومی معلمان شهر یزد در سال 1399 صورت گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 250 نفر معلم ساکن شهر یزد در مقاطع راهنمایی و دبیرستان به روش نمونه گیری خوشه ای شرکت کردند. پرسشنامه های سلامت عمومی، شادکامی آکسفورد و نشاط اجتماعی برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آمار توصیفی و تحلیلی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز رگرسیون، آنالیز واریانس و T-test برای تعیین پیشگویی کننده های متغیرها استفاده شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده 46/5 + 31سال بود. میانگین نمره سلامت کل 18/1 ± 12/56 و در بین ابعاد سلامت بالاترین میانگین نمره مربوط به کارکرد اجتماعی 25/2 ± 35/15 بود. میانگین نمره شادکامی و نشاط اجتماعی به ترتیب 57 /1± 58/44 و 57/5 ± 01/66 به دست آمد. بین نشاط اجتماعی، شادکامی و سلامت عمومی رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت 00/0=p ، هم چنین بین نشاط اجتماعی و شادکامی همبستگی مستقیم و معنادار 001/0p< مشاهده شد.  
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط شادکامی و نشاط اجتماعی با سلامت معلمان، پیشنهاد می شود کلاس های سبک زندگی شاد در قالب دوره های ضمن خدمت و اردوهای تفریحی برای معلمان در برنامه های سازمان آموزش و پرورش گنجانده شود.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شادکامی، نشاط اجتماعی، سلامت عمومی، معلمان

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهسا خدایاریان | Mahsa Khodayarian


مهدیه خالقی موری | Mahdiyeh khaleghi moori


سید سعید مظلومی محمودآباد | Seyed saeed Mazloomy


سمیه السادات سید خامشی | Somayeh sadat Seyed khameshi


نوشین یوشنی | Nooshin Yoshanyنشانی اینترنتی http://tbj.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-956-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات