طلوع بهداشت یزد، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی پیش‌بینی اختلال پرخوری بر اساس نشانه‌های افسردگی، تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دیابت نوع 2 بیش از90% بیماران دیابتی را شامل می‌شود که علاوه بر عوارض جسمانی، با مشکلات روان شناختی مانند اختلال پرخوری، همراه هست. تشخیص اختلال پرخوری و درمان آن می‌تواند بسیاری از بیماری‌های همراه و دیابت نوع 2 را بهبود بخشد. لذا این پژوهش با هدف پیش‌بینی اختلال پرخوری در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس نشانه‌های افسردگی، تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری روان­شناختی انجام شد.
روش بررسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که بر روی 102 نفر از زنان مبتلا به دیابت نوع 2 از طریق همکاری مراکز مرتبط با بیماری دیابت و اطلاع رسانی از طریق شبکه‌های مجازی به شیوه هدفمند انجام گرفت. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه‌ پرخوری گورمالی و همکاران (1982)، افسردگی بک و همکاران (1996)، پذیرش و عمل بوند و همکاران (2011) و دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر (2004) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS  نسخه 22  و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل نشان دادند که نشانه‌های افسردگی، تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری روان­شناختی در سطح معنی داری (001/0>p)  قادر به پیش‌بینی اختلال پرخوری هستند. از میان متغیرهای پیش‌بین، نشانه‌های افسردگی با پیش بینی 33 درصد از واریانس اختلال پرخوری، بهترین پیشبینی­کننده بود (001/0>p).
نتیجه گیری: شناسایی زودهنگام و درمان نشانه‌های افسردگی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2، می‌تواند سبب کاهش بیشتر اختلال پرخوری در این افراد شود.


 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلال پرخوری، انعطاف‌پذیری روان­شناختی، تنظیم هیجان، نشانه‌های افسردگی، دیابت نوع 2.

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهرناز محمدی مقدم | Mehrnaz Mohammadi Moghaddm
Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

محمدعلی گودرزی | Mohammad Ali Goudarzi
Professor, Department of Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مهدی ایمانی | Mehdi Imani
Assistant Professor, Department of Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران


نشانی اینترنتی http://tbj.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2852-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات