طلوع بهداشت یزد، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی همبسته‌های انرژی والدگری مادران شاغل: حمایت اجتماعی ادراک‌شده، تنش شغلی و تبعیض ادراک‌شده
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مادران شاغل در تلاش برای به حداکثر رساندن زمان درآمیختگی خود با فرزندان هستند و در مقایسه با مادران خانه­دار، شرایط متفاوتی را تجربه می­کنند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک­شده، تنش شغلی و تبعیض ادراک­شده در پیش­بینی انرژی والدگری مادران شاغل انجام شد.
روش بررسی­: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مادران شاغل ادارات خصوصی ناحیه3 شهر تهران در سال 1399 بود. 110 مادر شاغل به صورت روش نمونه­گیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل انرژی ادراک­شده والدگری (PEFPSحمایت اجتماعی ادراک­شده (SPSSابزار نشانگر استانداردهای مدیریت هیات سلامت و ایمنی (HSE) و تبعیض مرتبط شخصی (PRDS) بود. تحلیل داده­ها توسط نرم­افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان انجام گرفت.
یافته ها: یافته­های بدست آمده نشان داد مولفه­های حمایت ادراک­شده و تنش شغلی با انرژی ادراک­شده والدگری همبستگی مثبت و معنی­داری دارند (05/0>p). در مقابل، تبعیض مرتبط شخصی با انرژی ادراک­شده والدگری همبستگی منفی و معنی­داری داشت(05/0>p).  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص کرد که حمایت اجتماعی ادراک­شده، تنش شغلی و تبعیض ادراک­شده 78 درصد از انرژی والدگری مادران شاغل را پیش­بینی می­کنند.
نتیجه­گیری: حمایت اجتماعی ادراک­شده، تنش شغلی و تبعیض ادراک­شده تاثیر قابل توجهی بر روی میزان انرژی والدگری زنان شاغل دارد. با توجه به نقش چشمگیر مادران در تربیت فرزندان لازم است با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر روی روابط شغلی زنان در محیط کارشان تدابیری در جهت افزایش انرژی والدگری آن ها اتخاذ گردد.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انرژی والدگری، حمایت اجتماعی ادراک شده، تنش شغلی، تبعیض ادراک­شده.

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرزین باقری شیخانگفشه | Farzin Bagheri Sheykhangafshe
PhD Candidate in Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

رضا شباهنگ | Reza Shabahang
M.A in General Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

وحید صوابی نیری | Vahid Savabi Niri
Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University of Ardabil Branch, Ardabil, Iran
کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

زهرا نخستین آصف | Zahra Nakhostin Asef
Master Student of Clinical Psychology, Islamic Azad University of Behshahr Branch, Mazandaran, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، مازندران، ایران

علی فتحی آشتیانی | Ali Fathi-Ashtiani
Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://tbj.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2694-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات