طلوع بهداشت یزد، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اعتباریابی و تدوین مقیاس بی‌ثباتی خانواده ایرانی مبتنی بر تجربه‌زیسته زنان با تجربه روابط فرازناشویی : یک مطالعه ترکیبی
چکیده فارسی مقاله مقدمه : پژوهش‌های مختلف دلایل گوناگونی را برای بی‌ثباتی خانواده ایرانی برشمرده‌اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده، مقیاسی بومی برای چنین بررسی‌هایی است، از‌این‌رو هدف پژوهش حاضرتدوین و اعتباریابی مقیاس بی‌ثباتی خانواده ایرانی بر اساس تجربه زیسته زنان با تجربه روابط  فرا زناشویی بود.
روش بررسی:روش پژوهش حاضر آمیخته بود. در قسمت کیفی پژوهش از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته برای بررسی تجربه زیسته زنان با تجربه روابط فرازناشویی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر زنان دارای روابط فرازناشویی مراجعه­کننده به مراکز مشاوره شهر یزد در سال 1398 بود که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای 540 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه سازگاری زناشویی و نگرش به خیانت استفاده شد.
یافته ­ها: برای بررسی عوامل مستخرج از مصاحبه‌ها از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی، روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی، روایی همزمان برای بررسی میزان روایی مقیاس و همچنین تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش استفاده شد.
 نتیجه­ گیری: نتایج عوامل بی‌ثباتی خانواده ایرانی را در سه سطح و پنج خرده مقیاس شامل: نقش مادرانه و اسطوره‌های مذهبی، فرزندپروری و دانش تربیتی والدین، عزت­نفس و احساس حقارت، چالش‌های رابطه و زیبایی­شناسی و جامعه گریزی و روابط پیش از ازدواج  شناسایی می‌کند. که در یک مقیاس 35 سوالی با نام «مقیاس بی‌ثباتی خانواده ایرانی» مورد سنجش قرار می‌گیرند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابزار بی‌ثباتی خانواده ایرانی از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با 89/0 می‌باشد.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روابط فرازناشویی، بی‌ثباتی خانواده ایرانی، زنان

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا احمدی اردکانی | Zahra Ahmadiardakani
Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

حسن زارعی محمود آبادی | hasan zareimahmodabadi
yazd university
دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی http://tbj.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2841-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات