طلوع بهداشت یزد، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در پیشگیری از پوکی استخوان زنان مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت، شهر تهران در سال ۹۹-۱۳۹۸
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پوکی استخوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های متابولیک استخوان است. اکثر مشکلات بهداشتی با رفتار انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند، نظریه‌ها و الگوهای رفتاری، برای چگونگی پیشگیری از مشکلات بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند. از این میان تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده کلیه سازه‌های آن باور محور هستند که عوامل متفاوتی را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف"کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در پیشگیری از پوکی استخوان زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر تهران در سال 99-1398" انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه مداخله‌ای نیمه‌تجربی در سال 1398 بر روی 80 نفر از زنان 18 تا 29 سال مراجعه کننده به  مراکز خدمات جامع سلامت شهر تهران که به دو گروه کنترل (40 نفر) و مداخله (40 نفر) تقسیم شدند، انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک و سازه‌های مدل رفتار برنامه‌ریزی شده انجام شد. داده‌ها در دو نوبت قبل و یکماه بعد از مداخله جمع‌آوری شد. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و تحلیلی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22صورت ﮔﺮﻓﺖ.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تفاوت معنی‌داری در میانگین نمرات نگرش، هنجار انتزاعی، قصد رفتار و رفتار گروه مداخله بعد از انجام مداخله آموزشی نسبت به گروه کنترل به وجود آمد (05/0>P). اما میانگین نمره کنترل رفتار درک‌شده بین قبل و بعد از مداخله انجام‌شده اختلاف معنادار نداشت (15/0= P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه مداخله آموزشی این نظریه می‌تواند به عنوان چارچوب نظری مناسبی برای طراحی و اجرا مداخلات در خصوص پیشگیری از پوکی استخوان به‌کار رود.


 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنان، پوکی استخوان، رفتار برنامه‌ریزی‌شده

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا جلیلی | Zahra Jalili
Associated Professor, Factually of Medical sciences and Technologies, Islamic Azad university, science and research Branche of Tehran, Tehran, Iran.
دانشیار، رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

زینب سادات حسینی | Zeinab Sadat Hosseini
Master Student of health education and promotion, Factually of Medical sciences and Technologies, Islamic Azad university, science and research Branche of Tehran, Tehran, Iran.
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

داود شجاعی‌‌زاده | Davod Shojaei Zade
Professor, Factually of Medical sciences and Technologies, Islamic Azad university, science and research Branche of Tehran, Tehran, Iran.
استاد، رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://tbj.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2707-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات