طلوع بهداشت یزد، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کاربرد پودر برگ انجیر به صورت معمولی و اصلاح‌شده اسیدی به عنوان جاذب زیستی در حذف فلز سنگین کروم شش‌ظرفیتی از محلول‌های آبی
چکیده فارسی مقاله

مقدمه: یکی از مشکلات زیست­محیطی نگران­کننده آلودگی فاضلاب­های شهری و صنعتی به ترکیبات سمّی فلزات سنگین از جمله فلز کروم می­باشد. با توجه به اثرات مخرب فلز کروم و عدم تجزیه­پذیری، حذف آن از اهمیت بالایی برخوردار است. روش جذب سطحی با استفاده از جاذب­های زیستی ارزان­قیمت، روشی موفق است که در دهه اخیر مورد توجه قرارگرفته­است. در این تحقیق اثر پودر برگ خشک­شده انجیر به عنوان یک جاذب زیستی ارزان­قیمت به دو صورت معمولی و اصلاح­شده با اسید نیتریک، بر حذف فلز کروم شش­ظرفیتی از محلول­ آبی سنتتیک بررسی شده­ است.
روش بررسی: در این مطالعه بررسی آزمایشگاهی شامل محلول­سازی کروم شش­ظرفیتی انجام شده و سپس به منظور مطالعه اثر پارامترهای مختلف محلول و جاذب شامل pH محلول، زمان تماس، غلظت محلول و وزن جاذب، با دستگاه جذب اتمی مقدار ثانویه غلظت کروم اندازه­گیری و مقایسه شده است.
یافته­ها: برای جاذب معمولی 2=pH، غلظت اولیه 200 میلی­گرم بر لیتر، غلظت جاذب 40 گرم بر لیتر و زمان تعادل 120 دقیقه به عنوان پارامترهای بهینه و برای جاذب اصلاح­شده 3=pH ، غلظت اولیه 300 میلی­گرم بر لیتر، غلظت جاذب 40 گرم بر لیتر و زمان تعادل 120 دقیقه به عنوان پارامترهای بهینه حاصل شدند که درصد جذب حداکثر کروم شش­ظرفیتی از محلول در حالت اول 33/54% و در حالت دوم 50/91% بودند. همچنین با بررسی ایزوترم­ها و سینتیک جذب مشخص گردید که جذب کروم در هر دو حالت از ایزوترم لانگمویر (942/0= R2برای معمولی و 975/0=R2 برای اصلاح­شده) و سینتیک شبه درجه دوم (976/0= R2 برای معمولی و 982/0= R2 برای اصلاح­شده) پیروی می­کند.
نتیجه­گیری: حذف مؤثرتر کروم با استفاده از جاذب اصلاح­شده در مقایسه با جاذب معمولی و مطالعات قبلی، نشان­دهنده مناسب بودن پودر برگ انجیر اصلاح­شده به عنوان جاذب کروم شش­ظرفیتی می­باشد.
 

کلیدواژه‌های فارسی مقاله جذب سطحی، فلزات سنگین، کروم شش­ظرفیتی

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عاطفه نریمان پور | Atefeh Narimanpour
Yazd Islamic Azad University
دانشگاه آزاد یزد

محمدتقی قانعیان | Mohamadtaghi Ghaneian
Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

محمدحسن احرامپوش | Mohamadhasan Ehrampoosh
Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد


نشانی اینترنتی http://tbj.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1540-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده گزارش مورد
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات