پاتوبیولوژی مقایسه ای، جلد ۱۸، شماره ۳، صفحات ۳۶۱۹-۳۶۲۶

عنوان فارسی اثرات سینرژیست سیستم های نیترارژیک و گلوتامات ارژیک مرکزی بر اخذ غذا ‌در جوجه‌‌های نوزاد
چکیده فارسی مقاله دریافت غذا مجموعه­ای از مکانیسم های فیزیولوژیک است که نواحی مختلف دستگاه عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. گلوتامات نقش مهمی در کنترل مرکزی اخذ غذا در پرندگان دارد. از طرفی نیتریک اکسایدNO) ‎) اخذ غذا در پرندگان را کاهش می­دهد. مطالعه حاضر به ‌منظور بررسی اثرات سینرژیست گلوتامات و سیستم نیترارژیک بر رفتار تغذیه ای در جوجه‌های نوزاد صورت گرفته است. تعداد 144 جوجه‌ی ماده نژاد تخمگذار(هایلاین) بطور تصادفی در سه گروه آزمایشی تقسیم شدند. هر آزمایش شامل یک گروه کنترل و 3 گروه تیمار بود (12 جوجه در هر گروه). در تمام آزمایشات، پرندگان پس از 3 ساعت محرومیت از غذا(FD3) ‎ با تزریق داخل مغزی-بطنی‌ (ICV) ‎محلول رقیق کننده یا ‌محلول دارویی را دریافت کردند. سپس به پرندگان اجازه دسترسی بدون محدودیت به غذا و آب داده شد. مصرف غذا (گرم) بر اساس درصد وزن بدن (%BW) ‎اندازه گیری شد. در آزمایش اول، ال- آرژینین (پیش ساز ‌NO، 200، 400 و 800 نانومول) و در آزمایش دوم گلوتامات (75، 150 و 300 نانومول) بصورت داخل بطنی مغزی تزریق شد. در ‌آزمایش سوم، ‌ال- آرژینین‌ (200 نانومول)، گلوتامات (75 نانومول) و ال- آرژینین + گلوتامات تزریق شد.‌ نتایج نشان داد، تزریق ال- آرژینین بصورت وابسته به دوز اخذ غذا را کاهش داد (05/0>p). همچنین، تزریق گلوتامات بصورت وابسته به دوز اخذ غذا را کاهش داد (05/0>p). تزریق هم‌زمان دوزهای تحت اثر ال-آرژینین و گلوتامات بطور معنی داری موجب کاهش اخذ غذا در جوجه های نوزاد ‌شد (05/0>p). با توجه به نتایج، احتمالا یک اثر سینرژیستی بین سیستم های نیترارژیک و گلوتامات ارژیک در کنترل اخذ غذای جوجه های نوزاد وجود دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اخذ غذا، ال-آرژینین، گلوتامات، جوجه،

عنوان انگلیسی Synergistic effects of central nitrergic and glutamatergic systems on food intake in neonatal chickens
چکیده انگلیسی مقاله Food intake is a set of physiological mechanisms that affects different area of central nervous system. Glutamate has important role in central control of food intake in birds. On the other hand, nitric oxide (NO) is a hypophagic agent in birds. ‎The present study aimed to investigate the synergistic effects of glutamate and nitrergic system on feeding behavior in neonatal chickens. A total of one hundred- forty-four neonatal female laying hens (Hy-line) were randomly divided into three experimental groups. Each experiment had a control group and three treatment groups (n=12 in each group). In all experiments, 3-hour food-deprived (FD3) birds received intracerebroventricular (ICV) ‎injections either control diluent or drug solution. Then the birds had ad libitum access to the ‎food and fresh water, and then cumulative food intake (gr) was measured based on the ‎percentage of the body. In the first experiment, L-arginine (NO precursor, 200, 400 and 800 nmol) and in the second experiment, glutamate (75, 150 and 300 nmol) were ICV injected. In the third experiment, L-arginine (200 nmol), glutamate (75 nmol) and L-arginine + glutamate was injected. ‎ The results showed, ICV injection of L- arginine dose- dependently decreased food intake (P<0.05). Also, injection of the glutamate decreased food intake in a dose- dependent manner (P<0.05). Co-injection of sub-effective doses of L-arginine and glutamate significantly decreased food intake in neonatal chicks (P<0.05). According to the results, there is probably a synergistic effect between nitrergic and glutamatergic systems on food intake control of neonatal chicks.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اخذ غذا, ال-آرژینین, گلوتامات, جوجه

نویسندگان مقاله مریم پوررحیمی |
گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

وهاب باباپور |
گروه فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نگار پناهی |
گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jcp.srbiau.ac.ir/article_19930_1d5916eccda40fbe8ff0509fc3cbbed5.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات