مهارت آموزی، جلد ۱۰، شماره ۳۷، صفحات ۱۲۳-۱۵۰

عنوان فارسی بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه‌ای و مؤلفه‌های سرمایه اقتصادی بر گرایش نسبت به مدرنیته (مورد مطالعه: کارآموزان فنی و حرفه ای شهر گرگان)
چکیده فارسی مقاله آموزش مهارتی همیشه کارکرد مناسبی داشته، لذا گامی بسوی صنایع جدید و زندگی مدرن است. هدف تحقیق شناخت نقش آموزشهای فنی و حرفه ای همراه با مؤلفه های سرمایه اقتصادی بر گرایش نسبت به مدرنیته می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی بود، داده ها به روش میدانی جمع آوری شد، جامعه آماری شامل کارآموزان فنی و حرفه‌ای شهر گرگان که تعداد آنها401 نفر بود و نمونه آماری شامل کلیه اعضای جامعه آماری می شود، ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان و نوع آموزشهای مهارتی و نیز مؤلفه های سرمایه اقتصادی با گرایش نسبت به مدرنیته در بین کارآموزان فنی و حرفه‌ای شهر گرگان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین متغیر درآمد مهمترین عامل در تعیین سرمایه اقتصادی و رابطه گرایی مهمترین عامل در تعیین مدرنیته است. متغیرهای سطح محل سکونت، درآمد و دارایی بر گرایش به مدرنیته تأثیر معناداری دارند، و در این میان متغیر دارایی و سپس درآمد تأثیر بیشتری بر گرایش به مدرنیته دارند. همچنین بین متغیرهای جنسیت (مردان)، سطح تحصیلات، قومیت و شغل با گرایش به مدرنیته تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین بین ارزیابی کارآموزان در باره ضرورت آموزش‌های فنی و حرفه ای با گرایش نسبت به مدرنیته رابطه معنی داری وجود دارد. سرانجام نتایج حاکی از آنست که گذراندن دوره های آموزشی مهارتی علاوه بر ارتقاء مهارت و دانش تخصصی کارآموزان، موجب ایجاد بصیرت و نگرش مثبت به زندگی در راستای تحقق شاخصهای مدرنیته در میان آنان می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش مهارتی، سرمایه، اقتصادی، مدرنیته، کارآموزان، شهر گرگان

عنوان انگلیسی Investigating the effect of the role of technical and vocational education and components of economic capital on the tendency towards modernity (Case study: technical and professional trainees in Gorgan)
چکیده انگلیسی مقاله Skills training has always worked well, so it is a step towards new industries and modern life. The purpose of this study is to understand the role of technical and vocational education along with the components of economic capital on the tendency towards modernity. The research method was survey, data were collected by field method, the population included technical and vocational trainees in Gorgan, whose number was 401 and the sample includes all members of the community, the research tool was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability It was confirmed. The results showed that there is positive and significant relationship between the amount and type of skills training and the components of economic capital with a tendency towards modernity among technical and professional trainees in Gorgan. In determining modernity. The variables of place of residence, income and assets have a significant effect on the tendency towards modernity, and among these, the variables of assets and then income have a greater effect on the tendency towards modernity. There is also a significant difference between the variables of gender (men), level of education, ethnicity and occupation with the tendency towards modernity. There is also a significant relationship between trainees' assessment of the need for technical and vocational training and their orientation towards modernity. Finally, the results indicate that passing skill training courses, in addition to improving the skills and specialized knowledge of trainees, creates a positive insight and attitude towards life in order to achieve the indicators of modernity among them.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Skills training, capital, economics, modernity, trainees, Gorgan.

نویسندگان مقاله فرشته بادی | Fereshteh Badi
Gorgan
آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

غلامرضا خوش فر | Gholamreza Khoshfar
Golestan University
دانشگاه گلستان

علیرضا اسماعیلی | Alireza Esmaeili
Azad University , Azadshahr
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

صدیقه امینیان | Sedigheh Aminian
Azad University , Azadshahr
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر


نشانی اینترنتی http://faslnameh.irantvto.ir/browse.php?a_code=A-10-279-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده کمی
نوع مقاله منتشر شده مقاله علمی پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات