مهارت آموزی، جلد ۱۰، شماره ۳۷، صفحات ۹۵-۱۲۲

عنوان فارسی توسعه پایدار کسب و کارهای خانوادگی تولید محور: تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی برکیفیت سرمایه انسانی و تغییرات نسلی
چکیده فارسی مقاله کسب و کار های خانوادگی نقش مهمی در رشد و بقای اقتصادی کشورها ایفا می کنند.لذا توسعه پایدار این کسب و کارها از شاخص های مهم ساختار اقتصادی می باشد.این مقاله با هدف بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع­انسانی بر کیفیت سرمایه ­انسانی با نقش تعدیلی مراحل تغییر نسل در توسعه  پایدار کسب و کار های خانوادگی تولید محور تدوین شد. هدف این پژوهش کاربردی و روش گردآوری توصیفی -پیمایشی و مقطعی بوده است. ادبیات تحقیق،با روش مطالعات کتابخانه­ای و داده­ها با روش میدانی و ابزار پرسشنامه گرداوری شد. روایی پرسشنامه صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. جامعه آماری 150 نفر از از اعضاء هیئت مدیره و مدیران اجرایی شرکت­های خانوادگی فعال در استان گلستان بوده که با استفاده از فرمول کوکران،108 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­های تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار پی­ال­اس استفاده شد.نتایج نشان داد، بین اقدامات افزایش مهارت و انگیزه کارکنان دارای روابط خویشاوندی و کیفیت سرمایه­انسانی و همچنین میان اقدامات افزایش مهارت و انگیزه کارکنان فاقد روابط خویشاوندی و کیفیت سرمایه­انسانی رابطه مثبت و معنی­داری نیز وجود داشت. در رابطه بین افزایش مهارت و انگیزه کارکنان دارای روابط خویشاوندی با کیفیت سرمایه­ انسانی، مراحل تغییرنسل نقش تعدیلگر داشته است. اما در رابطه بین افزایش مهارت و انگیزه کارکنان فاقد روابط خویشاوندی با کیفیت سرمایه­انسانی نقش تعدیلی نداشت.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توسعه پایدار، کسب و کار های خانوادگی،اقدامات مدیریت منابع انسانی،کیفیت سرمایه انسانی، تغییر نسل.

عنوان انگلیسی Sustainable Development of production-oriented Family Businesses: The Impact of Human Resource Management Practices on the Quality of Organizational Human Capital
چکیده انگلیسی مقاله Family businesses play an important role in the economic growth and sustainability of countries Therefore, the sustainable development of these businesses is one of the important indicators of the economic structure. This paper was compiled with the aim of investigating the impact of human resource management measures on the quality of human capital with the moderating role of generational change stages in the sustainable development of production-oriented family businesses. The purpose of this applied research is descriptive-survey and correlation method. The research literature, using library studies method, and field survey and questionnaire tools were used to collect data during the survey phase. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The statistical population consisted of 150 members of the board of directors and executives of family companies active in Golestan province. Using Cochran formula, 108 individuals were selected by simple random sampling. Descriptive statistics were used for data analysis and Structural Equation Modeling (SEM) was used to test the research hypotheses. The results showed that there was a significant relationship between skills enhancement and motivation of employees with kinship and financial quality, as well as between skills and motivation of employees with no kinship and financial quality .Generational stage have had moderated the relationship between the skill enhancement and motivation of employees with kinship and financial quality. But the stages of generation change did not have a moderating role in the relationship between the skill enhancement and motivation of unrelated employees and financial quality.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sustainable Development, Family Firms, Human resource Practices, Human Resource Quality, Generational Stage.

نویسندگان مقاله علی فرهادی محلی | Ali farhadi mahalli
azad
دانشگاه آزاد


نشانی اینترنتی http://faslnameh.irantvto.ir/browse.php?a_code=A-10-326-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده کمی
نوع مقاله منتشر شده مقاله علمی پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات